Hàm nối chuỗi trong mysql

Để nối chuỗi trong mysql, chúng ta sử dụng hàm CONCAT.

CONCAT('chuoi_1', 'chuoi_2', '...', 'chuoi_n')

Ví dụ:

CONCAT('no','so','mo','vo') // Ket quả: nosomovo

Để hiểu rõ hơn về nguyên tắt hoạt động của hàm các bạn xem hình bên dưới đây nhé.

Nosomovo

Chia sẻ lên

Bình luận

Trả lời