Code C++: Danh sách liên kết vòng đơn

Code C++ cài đặt danh sách liên kết vòng đơn gồm các chức năng sau: Hàm tạo node mới Hàm đếm số lượng node Hàm thêm node vào đầu danh sách Hàm thêm node vào cuối danh sách Hàm in danh sách Và ngay bên dưới đây là code C++ cài đặt danh sách liên …
Đọc tiếp Code C++: Danh sách liên kết vòng đơn

Turbo C 3.0 – Một IDE và trình biên dịch C/C++

Turbo C là môi trường hỗ trợ lập trình C do hãng Borland cung cấp. Môi trường này cung cấp các chức năng như: soạn thảo chương trình, dịch, thực thi chương trình… Phiên bản được sử dụng ở đây là Turbo C 3.0. Link download Turbo C 3.0 TC3: Bấm để tải về. Ngoài …
Đọc tiếp Turbo C 3.0 – Một IDE và trình biên dịch C/C++

Giáo trình C++

NỘI DUNG GIÁO TRÌNH C++ CHƯƠNG 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LẬP TRÌNH 1. Thuật toán (Algorithm) 1.1. Khái niệm 1.2. Các đặc trưng của thuật toán 1.3. Các công cụ biểu diễn thuật toán 2. Ngôn ngữ lập trình (NNLT) 3. Chương trình (máy tính) 4. Các bước xây dựng chương …
Đọc tiếp Giáo trình C++

Code 500 bài tập C cho 500 anh em

Nếu anh em đang tìm code bài tập C trong quá trình học tập thì đây, bộ sưu tập lên đến 500 bài cho anh em nghiên cứu. Bộ này gồm: – Phần cơ bản (chứa các thuật toán, cấu trúc dữ liệu thông thường) – Phần cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Code …
Đọc tiếp Code 500 bài tập C cho 500 anh em

Copy folder in C#

Nếu bạn đang tìm code c# thực hiện copy thư mục thì đây, ngay bên dưới đây là code bạn cần nhé! private void DirectoryCopy(string sourceDir, string destDir) { DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo(sourceDir); DirectoryInfo[] dirs = dir.GetDirectories(); if (!dir.Exists) { throw new DirectoryNotFoundException( “Không tìm thấy thư mục: ” + sourceDir); } if (!Directory.Exists(destDir)) …
Đọc tiếp Copy folder in C#

Sleep in C#

Nếu bạn đang viết một ứng dụng với ngôn ngữ C#. Và muốn cho ứng dụng ngủ 1 vài mili giây thì đây là code bạn cần nhé: System.Threading.Thread.Sleep(1); //Sleep 1 milisecond Application.DoEvents(); //Continute do some code after sleep Trong đó: Dòng thứ nhất: cho ngủ 1 mili giây. Dòng thứ 2: Cho phép ứng …
Đọc tiếp Sleep in C#

Sql server connection string in C#

Kết nối bằng quyền Windows: string m_ConnectString = “Data Source=” + “servername” + “;Initial Catalog=” + “databasename” + “;Integrated Security=True;”; Kết nối bằng quyền User: string m_ConnectString = “Data Source=” + “servername” + “;Initial Catalog=” + “databasename” + “;User Id=” + “username” + “;Password=” + “pasword” + “;”; Nosomovo

Code C# – Upload file to web server

  public class HttpUploadHelper { private HttpUploadHelper() { } public static string Upload(string url, UploadFile[] files, NameValueCollection form) { HttpWebResponse resp = Upload((HttpWebRequest)WebRequest.Create(url), files, form); using (Stream s = resp.GetResponseStream()) using (StreamReader sr = new StreamReader(s)) { return sr.ReadToEnd(); } } public static HttpWebResponse Upload(HttpWebRequest req, UploadFile[] files, NameValueCollection form) { List<MimePart> mimeParts = new …
Đọc tiếp Code C# – Upload file to web server