Code C++: Danh sách liên kết vòng đơn

Code C++ cài đặt danh sách liên kết vòng đơn gồm các chức năng sau:

 • Hàm tạo node mới
 • Hàm đếm số lượng node
 • Hàm thêm node vào đầu danh sách
 • Hàm thêm node vào cuối danh sách
 • Hàm in danh sách

Và ngay bên dưới đây là code C++ cài đặt danh sách liên kết vòng đơn với những tính năng như trên:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
//Khai báo kiểu dữ liệu Node
struct Node {
  int data;
  struct Node * next;
};
 
typedef struct Node NODE;

//Hàm tạo node mới
NODE * CreateNewNode(int data)
{
  NODE * newNode = (NODE *) malloc (sizeof(NODE));
  newNode -> data = data;
  return newNode;
}

//Hàm in danh sách
void Display(NODE * tail)
{
  NODE * current = tail;
  if (tail != NULL) 
	{
    do 
		{
      current = current -> next;
      printf(" %d -> ", current -> data);
    } 
		while (current != tail);
  }
}

//Hàm đếm số lượng node
int Length(NODE * tail)
{
  NODE * current = tail;
  int i = 1;
  if (tail == NULL) 
	{
    return 0;
  } 
	else 
	{
    current = current -> next;
    while (current != tail) 
		{
      i++;
      current = current -> next;
    }
  }
  return i;
}

//Hàm thêm vào đầu danh sách
NODE * InsertAtHead(NODE * tail, int data)
{
  NODE * newNode = CreateNewNode(data);
  if (tail == NULL)
	{
    tail = newNode;
    newNode -> next = newNode;
  } 
	else
	{
    newNode -> next = tail -> next;
    tail -> next = newNode;
  }
  return tail;
}

//Hàm thêm vào cuối danh sách
NODE * InsertAtEnd(NODE * tail, int data)
{
  return InsertAtHead(tail, data) -> next;
}

int main() 
{
  NODE * cll = NULL;
  int option, data, location;
  while (1) 
	{
    printf("\n====================MENU====================");
		printf("\n1. Them nut");
		printf("\n2. In danh sach");
		printf("\n3. Thoat\n");
    printf("Menu chon: ");
    scanf("%d", &option);
 
    if (option == 1) 
		{
      printf("Nhap du lieu de them vao danh sach: ");
      scanf("%d", &data);
			if(data%2==0)
			{
				cll = InsertAtHead(cll, data);
			}
			else
			{
				cll = InsertAtEnd(cll, data);
			}
      
    } 
		else if (option == 2) 
		{
      Display(cll);
      
    } 
		else if (option == 3) 
		{
      break;
    }
  }
  return 0;
}

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO