Cài đặt danh sách vòng đơn bằng C# và C++

06/07/2020 Nosomovo 0

Chương trình cài đặt danh sách liên kết vòng, nội dung của nút là số nguyên, chương trình có các chức năng: Thêm một nút: nếu nội dung nhập vào là chẵn thì thêm nút mới vào đầu danh sách, nếu nội dung là lẻ thì thêm nút mới vào

Cài đặt danh sách liên kết bằng ngôn ngữ C#

06/07/2020 Nosomovo 0

Phần 1: Cài đặt danh sách liên kết, viết các hàm thực hiện: Tính số lượng các nút của danh sách. Cho thêm con trỏ M trỏ tới một nút có trong danh sách nói trên và một danh sách đơn khác có nút đầu tiên trỏ bởi P. Hãy

Code C# send mail with Gmail SMTP server

05/12/2019 Nosomovo 0

Bạn đang cần code C# thực hiện gửi mail với giao thức smpt của gmail? Để thực hiện gửi mail bằng gmail trong C# chúng ta sử dụng thư viện Mail và thực hiện gửi bằng đoạn code minh họa bên dưới: 1. Thư viện sử dụng using System.Net; using

Copy folder in C#

29/03/2018 Nosomovo 0

Nếu bạn đang tìm code c# thực hiện copy thư mục thì đây, ngay bên dưới đây là code bạn cần nhé! private void DirectoryCopy(string sourceDir, string destDir) { DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo(sourceDir); DirectoryInfo[] dirs = dir.GetDirectories(); if (!dir.Exists) { throw new DirectoryNotFoundException( “Không tìm thấy thư mục: ”

Sleep in C#

28/03/2018 Nosomovo 0

Nếu bạn đang viết một ứng dụng với ngôn ngữ C#. Và muốn cho ứng dụng ngủ 1 vài mili giây thì đây là code bạn cần nhé: System.Threading.Thread.Sleep(1); //Sleep 1 milisecond Application.DoEvents(); //Continute do some code after sleep Trong đó: Dòng thứ nhất: cho ngủ 1 mili giây. Dòng

Không có ảnh

Mysql connection string in C#

05/03/2018 Nosomovo 0

string Connectionstring = “SERVER=” + m_Server + “; PORT=” + m_Port + “;” + ” DATABASE=” + m_Database + “;” + “UID=” + m_UserName + “;” + “PASSWORD=” + m_PassWord + “; CharSet=utf8; POOLING=TRUE;”; nosomovo

Không có ảnh

Excel connection string in C#

05/03/2018 Nosomovo 0

string ConnectionString = “Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source=” + “filename” + “; Extended Properties=\”Excel 12.0\”;”; Nosomovo

Không có ảnh

Sql server connection string in C#

05/03/2018 Nosomovo 0

Kết nối bằng quyền Windows: string m_ConnectString = “Data Source=” + “servername” + “;Initial Catalog=” + “databasename” + “;Integrated Security=True;”; Kết nối bằng quyền User: string m_ConnectString = “Data Source=” + “servername” + “;Initial Catalog=” + “databasename” + “;User Id=” + “username” + “;Password=” + “pasword” + “;”; Nosomovo

Không có ảnh

Code C# – Upload file to web server

26/01/2018 Nosomovo 0

  public class HttpUploadHelper { private HttpUploadHelper() { } public static string Upload(string url, UploadFile[] files, NameValueCollection form) { HttpWebResponse resp = Upload((HttpWebRequest)WebRequest.Create(url), files, form); using (Stream s = resp.GetResponseStream()) using (StreamReader sr = new StreamReader(s)) { return sr.ReadToEnd(); } } public static HttpWebResponse Upload(HttpWebRequest req, UploadFile[] files, NameValueCollection form)

Code C# – Thao tác với Registry của windows

26/01/2018 Nosomovo 0

Lớp myRegistry bên dưới cung cấp cho ta các hàm thao tác với Registry của windows như: Đọc giá trị của 1 key. Đăng ký key và gi giá trị của key vào registry. Xóa key đã đăng ký. public sealed class myRegistry { /// <summary> /// Method is used to read

Không có ảnh

Code C# – Thực hiện các phép toán trên tập hợp

26/01/2018 Nosomovo 0

Lớp Set  bên dưới sẽ cung cấp cho chúng ta các hàm thực hiện các phép toán trên tập hợp như: Giao, hợp, hiệu: class Set { private string m_Set = “”; #region Contructors public Set(string str_set) { this.m_Set = str_set; } #endregion #region Properties public string SET { get

Lấy kích thước màn hình hiện tại bằng C#

07/11/2017 Nosomovo 0

Bạn cần lấy chính xác kích thước màn hình của thiết bị? Để bạn thực hiện các bước tính toán tối ưu cho ứng dụng trong việc hiển thị? Trong C#, để làm việc này chúng ta sử dụng đoạn code bên dưới để lấy kích thước màn hình hiện

Không có ảnh

Tạo skin (giao diện) cho ứng dụng trong DevExpress 10.2.4

28/09/2017 Nosomovo 0

Việc tạo skin cho phép ứng dụng thay đổi giao diện theo ý người dùng muốn sẽ giúp ứng dụng bắt mắt và thu hút hơn. Sau đây là cách thực hiện: 1. Tạo RibbonGalleryBarItem trong trường hợp này tôi dùng name mặt định là ribbonGalleryBarItem1 (chú ý biến này sẽ được sử

Không có ảnh

Xác định trạng thái kết nối internet trong C#

28/09/2017 Nosomovo 0

Khi các bạn viết một ứng dụng C# yêu cầu kết nối internet để nó hoạt động. Khi đó nhu cầu kiểm tra trạng thái kết nối internet của máy tính người dùng trước nếu đã kết nối internet chúng ta mới cho ứng dụng của mình làm các công việc

Không có ảnh

Khởi động ứng dụng cùng windows trong C#

26/09/2017 Nosomovo 0

Để ứng dụng của bạn được khởi động cùng windows ta cần thực hiện đăng ký vào Registry của windows. Đoạn code sau đây sẽ thực hiện việc này: RegistryKey My_app_key= Registry.CurrentUser.OpenSubKey(“SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run”, true); My_app_key.SetValue(“My_app_name”, “\”” + Application.ExecutablePath.ToString() + “\””); Trong đó “My_app_name” là tên ứng dụng của bạn, có thể đặt

Không có ảnh

Code mở một file trong C#

26/09/2017 Nosomovo 0

Để mở hoặc thực thi một file trong C# ta sử dụng đoạn code sau: System.Diagnostics.Process.Start(“duong_dan_den_file_can_mo”); Nếu “duong_dan_den_file_can_mo” là file thực thi thì sẽ chạy file thực thi. Nếu “duong_dan_den_file_can_mo” là các file text, word, các ứng dụng thì sẽ gọi phần mềm tương ứng để mở. Hy vọng hữu ích

Code xóa file trong C#

26/09/2017 Nosomovo 0

Để xóa file trong C# chúng ta sử dụng hàm Delete trong thư viện System.IO.File như sau: System.IO.File.Delete(“duong_dan_den_file_can_xoa”); Thật đơn giản phải không nào! Nosomovo

Không có ảnh

Code tính tổ hợp trong C#

26/09/2017 Nosomovo 0

public double GiaiThua(int n) { double giaithua = 1; for (int i = 2; i <= n; i++) giaithua *= i; return giaithua; } public double ToHop(int k, int n) { return GiaiThua(n) / (GiaiThua(k) * GiaiThua(n – k)); } Nosomovo