Cài đặt danh sách vòng đơn bằng C# và C++

Chương trình cài đặt danh sách liên kết vòng, nội dung của nút là số nguyên, chương trình có các chức năng: Thêm một nút: nếu nội dung nhập vào là chẵn thì thêm nút mới vào đầu danh sách, nếu nội dung là lẻ thì thêm nút mới vào cuối danh sách.  Duyệt danh …
Đọc tiếp Cài đặt danh sách vòng đơn bằng C# và C++

Cài đặt danh sách liên kết bằng ngôn ngữ C#

Phần 1: Cài đặt danh sách liên kết, viết các hàm thực hiện: Tính số lượng các nút của danh sách. Cho thêm con trỏ M trỏ tới một nút có trong danh sách nói trên và một danh sách đơn khác có nút đầu tiên trỏ bởi P. Hãy chèn danh sách P này …
Đọc tiếp Cài đặt danh sách liên kết bằng ngôn ngữ C#

Code C# send mail with Gmail SMTP server

Bạn đang cần code C# thực hiện gửi mail với giao thức smpt của gmail? Để thực hiện gửi mail bằng gmail trong C# chúng ta sử dụng thư viện Mail và thực hiện gửi bằng đoạn code minh họa bên dưới: 1. Thư viện sử dụng using System.Net; using System.Net.Mail; 2. Code gửi mail …
Đọc tiếp Code C# send mail with Gmail SMTP server

Copy folder in C#

Nếu bạn đang tìm code c# thực hiện copy thư mục thì đây, ngay bên dưới đây là code bạn cần nhé! private void DirectoryCopy(string sourceDir, string destDir) { DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo(sourceDir); DirectoryInfo[] dirs = dir.GetDirectories(); if (!dir.Exists) { throw new DirectoryNotFoundException( “Không tìm thấy thư mục: ” + sourceDir); } if (!Directory.Exists(destDir)) …
Đọc tiếp Copy folder in C#

Sleep in C#

Nếu bạn đang viết một ứng dụng với ngôn ngữ C#. Và muốn cho ứng dụng ngủ 1 vài mili giây thì đây là code bạn cần nhé: System.Threading.Thread.Sleep(1); //Sleep 1 milisecond Application.DoEvents(); //Continute do some code after sleep Trong đó: Dòng thứ nhất: cho ngủ 1 mili giây. Dòng thứ 2: Cho phép ứng …
Đọc tiếp Sleep in C#

Sql server connection string in C#

Kết nối bằng quyền Windows: string m_ConnectString = “Data Source=” + “servername” + “;Initial Catalog=” + “databasename” + “;Integrated Security=True;”; Kết nối bằng quyền User: string m_ConnectString = “Data Source=” + “servername” + “;Initial Catalog=” + “databasename” + “;User Id=” + “username” + “;Password=” + “pasword” + “;”; Nosomovo

Code C# – Upload file to web server

  public class HttpUploadHelper { private HttpUploadHelper() { } public static string Upload(string url, UploadFile[] files, NameValueCollection form) { HttpWebResponse resp = Upload((HttpWebRequest)WebRequest.Create(url), files, form); using (Stream s = resp.GetResponseStream()) using (StreamReader sr = new StreamReader(s)) { return sr.ReadToEnd(); } } public static HttpWebResponse Upload(HttpWebRequest req, UploadFile[] files, NameValueCollection form) { List<MimePart> mimeParts = new …
Đọc tiếp Code C# – Upload file to web server

Code C# – Thao tác với Registry của windows

Lớp myRegistry bên dưới cung cấp cho ta các hàm thao tác với Registry của windows như: Đọc giá trị của 1 key. Đăng ký key và gi giá trị của key vào registry. Xóa key đã đăng ký. public sealed class myRegistry { /// <summary> /// Method is used to read value from Registry. /// </summary> …
Đọc tiếp Code C# – Thao tác với Registry của windows

Code C# – Thực hiện các phép toán trên tập hợp

Lớp Set  bên dưới sẽ cung cấp cho chúng ta các hàm thực hiện các phép toán trên tập hợp như: Giao, hợp, hiệu: class Set { private string m_Set = “”; #region Contructors public Set(string str_set) { this.m_Set = str_set; } #endregion #region Properties public string SET { get { return m_Set; } set …
Đọc tiếp Code C# – Thực hiện các phép toán trên tập hợp