Cài đặt danh sách liên kết bằng ngôn ngữ C#

Phần 1: Cài đặt danh sách liên kết, viết các hàm thực hiện:

  • Tính số lượng các nút của danh sách.
  • Cho thêm con trỏ M trỏ tới một nút có trong danh sách nói trên và một danh sách đơn khác có nút đầu tiên trỏ bởi P.
  • Hãy chèn danh sách P này vào sau nút trỏ bởi M.
  • Tách thành hai danh sách mà danh sách sau trỏ bởi M (cho ở câu trên).
  • Đảo ngược danh sách đã cho (tạo một danh sách L’ mà các nút móc nối theo thứ tự ngược lại so với L).

Phần 2: Code

Phần 3: Code C++

 

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên