Lưu ý khi sử dụng toán tử cộng trong javascript

1. Mô tả vấn đề Có bao giờ bạn muốn cộng 2 số a và b nhưng sau khi cộng thì nó cho ra kết quả là nối 2 chuỗi lại với nhau chưa? Để các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này tôi có 1 thí dụ sau: Tôi có đoạn code javascript: …
Đọc tiếp Lưu ý khi sử dụng toán tử cộng trong javascript

Code javascript đọc số

Nếu bạn đang cần một đoạn code javascript thực hiện đọc số thành chữ bằng tiếng việt thì đây! Đoạn code ngay bên dưới đích thực là những gì bạn cần. class Docso { doc1so(so) { var arr_chuhangdonvi=[‘không’,’một’,’hai’,’ba’,’bốn’,’năm’,’sáu’,’bảy’,’tám’,’chín’]; var resualt=”; resualt=arr_chuhangdonvi[so]; return resualt; } doc2so(so) { so=so.replace(‘ ‘,”); var arr_chubinhthuong=[‘không’,’một’,’hai’,’ba’,’bốn’,’năm’,’sáu’,’bảy’,’tám’,’chín’]; var arr_chuhangdonvi=[‘mươi’,’mốt’,’hai’,’ba’,’bốn’,’lăm’,’sáu’,’bảy’,’tám’,’chín’]; var arr_chuhangchuc=[”,’mười’,’hai mươi’,’ba mươi’,’bốn …
Đọc tiếp Code javascript đọc số

Tự thực thi một hàm sau mỗi khoản thời gian định trước trong javascript

Để thực hiện một công việc nào đó sau cứ mỗi khoản thời gian t (tính bằng mili giây) trong javascript chúng ta có thể dùng  hàm window.setInterval  làm điều này. Sau đây là cách sử dụng hàm window.setInterval  này: Viết sẵn 1 hàm thực hiện công việc các công việc cần thực hiện theo ý đồ rồi dùng hàm window.setInterval  gọi hàm thực hiện công việc …
Đọc tiếp Tự thực thi một hàm sau mỗi khoản thời gian định trước trong javascript