Code javascript đọc số

06/09/2017 Nosomovo 0

Nếu bạn đang cần một đoạn code javascript thực hiện đọc số thành chữ bằng tiếng việt thì đây! Đoạn code ngay bên dưới đích thực là những gì bạn cần. class Docso { doc1so(so) { var arr_chuhangdonvi=[‘không’,’một’,’hai’,’ba’,’bốn’,’năm’,’sáu’,’bảy’,’tám’,’chín’]; var resualt=”; resualt=arr_chuhangdonvi[so]; return resualt; } doc2so(so) { so=so.replace(‘ ‘,”); var arr_chubinhthuong=[‘không’,’một’,’hai’,’ba’,’bốn’,’năm’,’sáu’,’bảy’,’tám’,’chín’]; var

Tự thực thi một hàm sau mỗi khoản thời gian định trước trong javascript

06/09/2017 Nosomovo 0

Để thực hiện một công việc nào đó sau cứ mỗi khoản thời gian t (tính bằng mili giây) trong javascript chúng ta có thể dùng  hàm window.setInterval  làm điều này. Sau đây là cách sử dụng hàm window.setInterval  này: Viết sẵn 1 hàm thực hiện công việc các công việc cần thực hiện theo ý đồ rồi dùng hàm window.setInterval  gọi