Code javascript đọc số

Hình minh họa việc đọc số thành chữ
Hình minh họa việc đọc số thành chữ

Nếu bạn đang cần một đoạn code javascript thực hiện đọc số thành chữ bằng tiếng việt thì đây! Đoạn code ngay bên dưới đích thực là những gì bạn cần.

class Docso
{
  doc1so(so)
  {
    var arr_chuhangdonvi=['không','một','hai','ba','bốn','năm','sáu','bảy','tám','chín'];
    var resualt='';
      resualt=arr_chuhangdonvi[so];
    return resualt;
  }
  doc2so(so)
  {
    so=so.replace(' ','');
    var arr_chubinhthuong=['không','một','hai','ba','bốn','năm','sáu','bảy','tám','chín'];
    var arr_chuhangdonvi=['mươi','mốt','hai','ba','bốn','lăm','sáu','bảy','tám','chín'];
    var arr_chuhangchuc=['','mười','hai mươi','ba mươi','bốn mươi','năm mươi','sáu mươi','bảy mươi','tám mươi','chín mươi'];
    var resualt='';
    var sohangchuc=so.substr(0,1);
    var sohangdonvi=so.substr(1,1);
    resualt+=arr_chuhangchuc[sohangchuc];
    if(sohangchuc==1&&sohangdonvi==1)
      resualt+=' '+arr_chubinhthuong[sohangdonvi];
    else if(sohangchuc==1&&sohangdonvi>1)
      resualt+=' '+arr_chuhangdonvi[sohangdonvi];
    else if(sohangchuc>1&&sohangdonvi>0)
      resualt+=' '+arr_chuhangdonvi[sohangdonvi];
    
    return resualt;
  }
  doc3so(so)
  {
    var resualt='';
    var arr_chubinhthuong=['không','một','hai','ba','bốn','năm','sáu','bảy','tám','chín'];
    var sohangtram=so.substr(0,1);
    var sohangchuc=so.substr(1,1);
    var sohangdonvi=so.substr(2,1);
    resualt=arr_chubinhthuong[sohangtram]+' trăm';
    if(sohangchuc==0&&sohangdonvi!=0)
      resualt+=' linh '+arr_chubinhthuong[sohangdonvi];
    else if(sohangchuc!=0)
      resualt+=' '+this.doc2so(sohangchuc+' '+sohangdonvi);
    return resualt;
  }
  
  docsonguyen(so)
  {
    
    var result='';
		if(so!=undefined)
    {
      //alert(so);
      var arr_So=[{ty:''},{trieu:''},{nghin:''},{tram:''}];
      var sochuso=so.length;
      for(var i=(sochuso-1);i>=0;i--)
      {
        
  			if((sochuso-i)<=3)
        {
          if(arr_So['tram']!=undefined)
  					arr_So['tram']=so.substr(i,1)+arr_So['tram'];
  				else arr_So['tram']=so.substr(i,1);
  				
        }
        else if((sochuso-i)>3&&(sochuso-i)<=6)
        {
          if(arr_So['nghin']!=undefined)
  					arr_So['nghin']=so.substr(i,1)+arr_So['nghin'];
  				else arr_So['nghin']=so.substr(i,1);
        }
        else if((sochuso-i)>6&&(sochuso-i)<=9)
        {
          if(arr_So['trieu']!=undefined)
  					arr_So['trieu']=so.substr(i,1)+arr_So['trieu'];
  				else arr_So['trieu']=so.substr(i,1);
        }
  			else 
  			{
          if(arr_So.ty!=undefined)
  					arr_So.ty=so.substr(i,1)+arr_So.ty;
  				else arr_So.ty=so.substr(i,1);
        }
  			//console.log(arr_So);
      }
  		
      if(arr_So['ty']>0)
        result+=this.doc(arr_So['ty'])+' tỷ';
      if(arr_So['trieu']>0)
      {
        if(arr_So['trieu'].length>=3||arr_So['ty']>0)
          result+=' '+this.doc3so(arr_So['trieu'])+' triệu';
        else if(arr_So['trieu'].length>=2)
          result+=' '+this.doc2so(arr_So['trieu'])+' triệu';
        else result+=' '+this.doc1so(arr_So['trieu'])+' triệu';
      }
      if(arr_So['nghin']>0)
      {
        if(arr_So['nghin'].length>=3||arr_So['trieu']>0)
          result+=' '+this.doc3so(arr_So['nghin'])+' nghìn';
        else if(arr_So['nghin'].length>=2)
          result+=' '+this.doc2so(arr_So['nghin'])+' nghìn';
        else result+=' '+this.doc1so(arr_So['nghin'])+' nghìn';
      }
      if(arr_So['tram']>0)
      {
        if(arr_So['tram'].length>=3||arr_So['nghin']>0)
          result+=' '+this.doc3so(arr_So['tram']);
        else if(arr_So['tram'].length>=2)
          result+=' '+this.doc2so(arr_So['tram']);
        else result+=' '+this.doc1so(arr_So['tram']);
      }
    }
    return result;
  }
  
  doc(so)
  {
    var kytuthapphan=",";
    var result='';
    if(so!=undefined)
    {
      so=" "+so+" ";
      so=so.trim();
      var cautrucso=so.split(kytuthapphan);
      if(cautrucso[0]!=undefined)
      {
        result+=this.docsonguyen(cautrucso[0]);
      }
      if(cautrucso[1]!=undefined)
      {
        //alert(this.docsonguyen(cautrucso[1]));
        result+=' phẩy '+ this.docsonguyen(cautrucso[1]);
      }
    }
    
    return result;
  }
}

Các chỉ cần gọi và sử dụng hàm doc là được, và chỉ cần bỏ số vào hàm cho nó đọc thôi nhé. Thật đơn giản phải không nào!

Nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi