Không có ảnh

Tạo skin (giao diện) cho ứng dụng trong DevExpress 10.2.4

28/09/2017 Nosomovo 0

Việc tạo skin cho phép ứng dụng thay đổi giao diện theo ý người dùng muốn sẽ giúp ứng dụng bắt mắt và thu hút hơn. Sau đây là cách thực hiện: 1. Tạo RibbonGalleryBarItem trong trường hợp này tôi dùng name mặt định là ribbonGalleryBarItem1 (chú ý biến này sẽ được sử

Không có ảnh

Xác định trạng thái kết nối internet trong C#

28/09/2017 Nosomovo 0

Khi các bạn viết một ứng dụng C# yêu cầu kết nối internet để nó hoạt động. Khi đó nhu cầu kiểm tra trạng thái kết nối internet của máy tính người dùng trước nếu đã kết nối internet chúng ta mới cho ứng dụng của mình làm các công việc

Cách gõ ký tự trên, ký tự dưới trong excel

28/09/2017 Nosomovo 0

Bảng tính excel đôi khi các bạn cần thể hiện đơn vị của diện tích là mét vuông (m2) hoặc thể tích là mét khối (m3) hoặc gõ các chỉ số dưới trong công thức hóa học như H2SO4 thì cách dùng tổ hợp phím (Chỉ số trên: Ctr +

Không có ảnh

Khắc phục lỗi “mod_fcgid: error reading data from FastCGI server” và lỗi “mod_fcgid: ap_pass_brigade failed in handle_request_ipc function”

28/09/2017 Nosomovo 0

Do ứng dụng web tôi phát triển có một số tiến trình cần nhiều thời gian để xử lý và khi đó trong error log ghi nhận cảnh báo có nội dung “mod_fcgid: error reading data from FastCGI server” và lỗi “mod_fcgid: ap_pass_brigade failed in handle_request_ipc function“. Sau quá trình nghiên

Không có ảnh

Khắc phục lỗi “mod_fcgid: read data timeout in 40 seconds”

27/09/2017 Nosomovo 0

Để khắc phục lỗi mod_fcgid: read data timeout ta thực hiện tăng thời gian đọc như sau: – Trong ubuntu mở file  “/ect/apache2/mods-available/fcgid.conf” thực hiện thêm (nếu chưa có) hoặc chỉnh lại giá trị “FcgidIOTimeout” theo nhu cầu sử dụng. Ví dụ: <IfModule mod_fcgid.c> FcgidConnectTimeout 20 FcgidIOTimeout 600 <IfModule mod_mime.c> AddHandler fcgid-script .fcgi

Không có ảnh

Khởi động ứng dụng cùng windows trong C#

26/09/2017 Nosomovo 0

Để ứng dụng của bạn được khởi động cùng windows ta cần thực hiện đăng ký vào Registry của windows. Đoạn code sau đây sẽ thực hiện việc này: RegistryKey My_app_key= Registry.CurrentUser.OpenSubKey(“SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run”, true); My_app_key.SetValue(“My_app_name”, “\”” + Application.ExecutablePath.ToString() + “\””); Trong đó “My_app_name” là tên ứng dụng của bạn, có thể đặt

Không có ảnh

Code mở một file trong C#

26/09/2017 Nosomovo 0

Để mở hoặc thực thi một file trong C# ta sử dụng đoạn code sau: System.Diagnostics.Process.Start(“duong_dan_den_file_can_mo”); Nếu “duong_dan_den_file_can_mo” là file thực thi thì sẽ chạy file thực thi. Nếu “duong_dan_den_file_can_mo” là các file text, word, các ứng dụng thì sẽ gọi phần mềm tương ứng để mở. Hy vọng hữu ích

Code xóa file trong C#

26/09/2017 Nosomovo 0

Để xóa file trong C# chúng ta sử dụng hàm Delete trong thư viện System.IO.File như sau: System.IO.File.Delete(“duong_dan_den_file_can_xoa”); Thật đơn giản phải không nào! Nosomovo

Không có ảnh

Code tính tổ hợp trong C#

26/09/2017 Nosomovo 0

public double GiaiThua(int n) { double giaithua = 1; for (int i = 2; i <= n; i++) giaithua *= i; return giaithua; } public double ToHop(int k, int n) { return GiaiThua(n) / (GiaiThua(k) * GiaiThua(n – k)); } Nosomovo

Code tính giai thừa trong c#

26/09/2017 Nosomovo 0

Nếu bạn cần thực hiện code một hàm tính giai thừa bằng C# thì đây, khỏi code nữa nhé, copy sài thôi. Nó ngay bên dưới đây: public double GiaiThua(int n) { double giaithua = 1; for (int i = 2; i <= n; i++) giaithua *= i; return giaithua;

Phân quyền user trên database mysql

26/09/2017 Nosomovo 0

1. Cấp quyền Để cấp quyền cho user đối với database ta sử dụng lệnh GRANT với cú pháp sau: GRANT [privilege] ON [database_name].[table_name] TO ‘[user_name]’@’localhost’; 2. Thu hồi quyền đã cấp Thu hồi quyền đã cấp cho user ta sử dụng lệnh REVOKE  với cú pháp: REVOKE [privilege] ON [database_name].[table_name]