Cách fix lỗi: “VMware Workstation and Hyper-V are not compatible. Remove the Hyper-V role from the system before running VMware Workstation.”

1. Mô tả lỗi Khi bấm mở máy ảo trong VMware thì nhận được thông báo lỗi “VMware Workstation and Hyper-V are not compatible. Remove…

Xem thêm Cách fix lỗi: “VMware Workstation and Hyper-V are not compatible. Remove the Hyper-V role from the system before running VMware Workstation.”

Khắc phục lỗi “The BIOS in this system is not fully ACPI compliant” khi cài windows 7 lên máy Asus E502M

1. Mô tả vấn đề Khi tôi cài windows 7 cho laptop Asus E502M thì nhận được nội dung thông báo lỗi tại màn hình xanh…

Xem thêm Khắc phục lỗi “The BIOS in this system is not fully ACPI compliant” khi cài windows 7 lên máy Asus E502M