Cài đặt SSH trên Ubuntu Server

Để thực hiện cài đặt dịch vụ SSH trên Ubuntu server chúng ta thực hiện các lệnh như sau:

Sau khi cài đặt xong,…

Xem thêm Cài đặt SSH trên Ubuntu Server

Tập lệnh gỡ bỏ hoàn toàn MongoDB trên Ubuntu

Để gỡ bỏ hoàn toàn MongoDB trên hệ điều hành Ubuntu chúng ta sử dụng tập lệnh gồm 4 dòng như sau:

Hy vọng…

Xem thêm Tập lệnh gỡ bỏ hoàn toàn MongoDB trên Ubuntu