Hướng dẫn cài thư viện mcrypt cho apache php 7.2 trên hệ điều hành ubuntu 18.04

Trước tiên bạn cần check xem thư viện mcrypt đã dược cài chưa bằng cách thực hiện lệnh:

Nếu kết quả trả về là “mcrypt” thì thư viện đã được cài đặt rồi nhé. Ngược lại là thư viện chưa được cài đặt. Để cài đặt thư viện mcrypt này chúng ta thực hiện chạy một số bước sau:

Bước 1: Cài đặt các gói (php-dev, libmcrypt-dev, php-pear) phục vụ cho việc cài đặt thư viện mcrypt bằng cách chạy lệnh sau:

Bước 2: Cài đặt thư viện mcrypt bằng cách chạy 2 lệnh sau:

Khi bạn nhận được kết quả có dạng như sau là quá trình cài đặt thư viện thành công rồi nhé:

Bước 3: Cấu hình sử dụng Extension mcrypt vừa cài đặt ở file php.ini (/etc/php/7.2/apache2/php.ini) bằng cách thêm đoạn sau vào file php.ini này

Bước 4: Khởi động lại apache bằng lệnh:  sudo service apache2 restart

Bước 5: Dùng lệnh  php -m | grep mcrypt để kiểm tra đã nhận thư viện mcrypt hay chưa như lúc đầu.

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

 

Chia sẻ lên