Cài đặt SQL MODE trong Codeigniter (CI)

Ứng dụng Ci của bạn đang gặp vấn đề về sql_mode và cần cài đặt lại giá trị cho mode này? Như đã giới thiệu hôm trước, bạn có thể cấu hình sql_mode từ dịch vụ mysql như đã trình bài ở bài viết: “Cách đặt lại giá trị sql_mode cho dịch vụ mysql trên Ubuntu“. …
Đọc tiếp Cài đặt SQL MODE trong Codeigniter (CI)

Khắc phục lỗi “Incorrect integer value ” for column”

1. Mô tả lỗi Khi thực hiện câu lệnh vào mysql, trong đó có một số trường có dữ liệu là rỗng (không có ký tự nào cả nhưng trường dữ liệu đó được thiết kế kiểu là int). Lúc đó nhận được thông báo lỗi như sau: Incorrect integer value ” for column … …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi “Incorrect integer value ” for column”

Giáo trình lập trình web căn bản

Giáo trình lập trình web căn bản rất phù hợp với các bạn mới bắt đầu học lập trình web. Nội dung giáo trình gồm 8 phần: Phần 1: HTML Phần 2: XHTML Phần 3: CSS Phần 4: JAVASCRIPTS Phần 5: FORM Phần 6: PHP cơ bản Phần 7: MySql và PHPMyAdmin Phần 8: PHP và …
Đọc tiếp Giáo trình lập trình web căn bản

Khắc phục lỗi không giữa kết quả order ở mệnh đề con ra mệnh đề bên ngoài của MeriaDB – Xóa term: Keep sub query order result in meriadb Keep sub query order result in meriadb

1. Mô tả vấn đề Tôi có sử dụng mệnh đề ORDER BY để sắp xếp trong câu truy vấn con của mình nhưng khi ra câu truy vấn tra bên ngoài thì kết quả order đó không còn nữa (Khi tôi sử dụng ở máy chủ dạng Mysql thì không xảy ra vấn đề …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi không giữa kết quả order ở mệnh đề con ra mệnh đề bên ngoài của MeriaDB – Xóa term: Keep sub query order result in meriadb Keep sub query order result in meriadb

Lưu ý khi thực hiện phép toán với dữ liệu NULL trong mysql

Đây là một trường hợp mà tôi gặp phải. Khi tôi thực hiện phép toán cộng 2 trường trong mysql trong đó có 1 trường là null. Khi đó kết quả trả về là của phép cộng là null. Bài học rút ra: Trong mysql nếu trong phép toán có một giá trị là null …
Đọc tiếp Lưu ý khi thực hiện phép toán với dữ liệu NULL trong mysql

Khắc phục lỗi “The size of BLOB/TEXT data inserted in one transaction is greater than 10% of redo log size. Increase the redo log size using innodb_log_file_size.”

1. Mô tả vấn đề Khi import cơ sở dữ liệu mysql xuất hiện thông báo lỗi sau: The size of BLOB/TEXT data inserted in one transaction is greater than 10% of redo log size. Increase the redo log size using innodb_log_file_size. 2. Cách khắc phục – Dừng dịch vụ mysql. – Chỉnh file my.ini ở …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi “The size of BLOB/TEXT data inserted in one transaction is greater than 10% of redo log size. Increase the redo log size using innodb_log_file_size.”

Vấn đề tìm kiếm chữ “d” và chữ “đ” trong mysql

1. Mô tả vấn đề Trong mysql chúng ta sử dụng từ khóa like để tìm kiếm tương đối đối bằng cách dùng chữ “d” để tìm kiếm chữ “đ” thì không cho kết quả đúng. Ví dụ: dùng từ khóa “dong” để tìm từ “đồng” nhưng không ra kết quả mặc dù trong dữ …
Đọc tiếp Vấn đề tìm kiếm chữ “d” và chữ “đ” trong mysql

Lưu ý khi đặt Username trong Mysql

Khi các bạn đặt username trong Mysql cần lưu ý không nên đặt username có độ dài hơn 16 ký tự. Nếu dài hơn 16 ký tự thì Mysql sẽ cắt ngang ký tự thứ 16. Tôi đã bị ăn hành khi đặt tên username quá dài trong Mysql. Xin chia sẻ kinh nghiệm này …
Đọc tiếp Lưu ý khi đặt Username trong Mysql

Hàm nối chuỗi trong mysql

Để nối chuỗi trong mysql, chúng ta sử dụng hàm CONCAT. CONCAT(‘chuoi_1’, ‘chuoi_2’, ‘…’, ‘chuoi_n’) Ví dụ: CONCAT(‘no’,’so’,’mo’,’vo’) // Ket quả: nosomovo Để hiểu rõ hơn về nguyên tắt hoạt động của hàm các bạn xem hình bên dưới đây nhé. Nosomovo

Insert dữ liệu từ kết quả mệnh đề select vào một bảng khác trong mysql

Để hiểu rõ hơn về trường hợp này tôi xin đưa ra ví dụ sau. Ta có 2 bảng gồm nguoidung và phanquyen. Trong đó: Bảng nguoidung tendangnhap matkhau nguyenvana matkhaunguyenvana nguyenvanb matkhaunguyenvanb Bảng phanquyen tendangnhap machucnang duocsudung nguyenvana 1 1 nguyenvana 2 1 nguyenvana 3 0 nguyenvana 4 1 Khi đó ta muốn tài …
Đọc tiếp Insert dữ liệu từ kết quả mệnh đề select vào một bảng khác trong mysql