Sử dụng Index hợp lý để tăng tốc truy vấn Mysql

22/12/2022 Nosomovo 0

Hôm trước, mình có chia sẻ với các bạn bài viết Tối ưu hóa câu truy vấn SQL: Hãy để trật tự điều kiện ở mệnh đề “Where” giúp bạn vấn đề tối ưu để tăng tốc truy vấn. Hôm nay, tiếp tục nội dung tăng tốc truy vấn với việc

Cài đặt SQL MODE trong Codeigniter (CI)

08/12/2020 Nosomovo 0

Ứng dụng Ci của bạn đang gặp vấn đề về sql_mode và cần cài đặt lại giá trị cho mode này? Như đã giới thiệu hôm trước, bạn có thể cấu hình sql_mode từ dịch vụ mysql như đã trình bài ở bài viết: “Cách đặt lại giá trị sql_mode cho

Giáo trình lập trình web căn bản

15/02/2019 Nosomovo 0

Giáo trình lập trình web căn bản rất phù hợp với các bạn mới bắt đầu học lập trình web. Nội dung giáo trình gồm 8 phần: Phần 1: HTML Phần 2: XHTML Phần 3: CSS Phần 4: JAVASCRIPTS Phần 5: FORM Phần 6: PHP cơ bản Phần 7: MySql và

Khắc phục lỗi không giữa kết quả order ở mệnh đề con ra mệnh đề bên ngoài của MeriaDB – Xóa term: Keep sub query order result in meriadb Keep sub query order result in meriadb

12/11/2018 Nosomovo 0

1. Mô tả vấn đề Tôi có sử dụng mệnh đề ORDER BY để sắp xếp trong câu truy vấn con của mình nhưng khi ra câu truy vấn tra bên ngoài thì kết quả order đó không còn nữa (Khi tôi sử dụng ở máy chủ dạng Mysql thì

Lưu ý khi đặt Username trong Mysql

04/04/2018 Nosomovo 0

Khi các bạn đặt username trong Mysql cần lưu ý không nên đặt username có độ dài hơn 16 ký tự. Nếu dài hơn 16 ký tự thì Mysql sẽ cắt ngang ký tự thứ 16. Tôi đã bị ăn hành khi đặt tên username quá dài trong Mysql. Xin

Hàm nối chuỗi trong mysql

12/11/2017 Nosomovo 0

Để nối chuỗi trong mysql, chúng ta sử dụng hàm CONCAT. CONCAT(‘chuoi_1’, ‘chuoi_2’, ‘…’, ‘chuoi_n’) Ví dụ: CONCAT(‘no’,’so’,’mo’,’vo’) // Ket quả: nosomovo Để hiểu rõ hơn về nguyên tắt hoạt động của hàm các bạn xem hình bên dưới đây nhé. Nosomovo

Không có ảnh

How to get sub string in mysql?

11/11/2017 Nosomovo 0

In mysql, to get sub string of the string we use SUBSTRING function. This substring function syntax below: SUBSTRING(string,start_position,length) Example: SUBSTRING(“nosomovo”,3,4) The result of this statement is “somo”. nosomovo  

Định dạng dd/mm/yyyy trong mysql

06/10/2017 Nosomovo 0

Khi thời gian bạn lưu trong csdl của mình là dạng timestamp, như khi hiển thị lên muốn nó có dạng dd/mm/yyyy. và việc này bạn xử lý ngay trong query của mysql chứ không cần đưa lên ngôn ngữ lập trình. Để thực hiện điều này bạn sử dụng hàm FROM_UNIXTIME

Cách loại bỏ các số 0 ở đầu chuỗi trong mysql

06/10/2017 Nosomovo 0

Trường hợp dữ liệu của bạn đang lưu trong cơ sở dữ liệu là chuỗi “15” và bạn cần kiểm tra chuỗi “0000015” có bằng chuỗi “15” hay không và lấy nó ra. Dĩ nhiên bạn so sánh bằng mệnh đề where `tentruong`=”0000015″  thì kết quả trả là không lấy

Phân quyền user trên database mysql

26/09/2017 Nosomovo 0

1. Cấp quyền Để cấp quyền cho user đối với database ta sử dụng lệnh GRANT với cú pháp sau: GRANT [privilege] ON [database_name].[table_name] TO ‘[user_name]’@’localhost’; 2. Thu hồi quyền đã cấp Thu hồi quyền đã cấp cho user ta sử dụng lệnh REVOKE  với cú pháp: REVOKE [privilege] ON [database_name].[table_name]