Cài đặt danh sách vòng đơn bằng C# và C++

Chương trình cài đặt danh sách liên kết vòng, nội dung của nút là số nguyên, chương trình có các chức năng: Thêm một nút: nếu nội dung nhập vào là chẵn thì thêm nút mới vào đầu danh sách, nếu nội dung là lẻ thì thêm nút mới vào cuối danh sách.  Duyệt danh …
Đọc tiếp Cài đặt danh sách vòng đơn bằng C# và C++

Cộng 2 số nguyên lớn có nhiều chữ số

Trong các ngôn ngữ lập trình nói chung và trong C++ nói riêng, việc tính toán các phép toán dựa trên dữ liệu kiểu số vô cùng đơn giản. Tuy nhiên, khi gặp phải các số có nhiều chữ số thì không còn đơn giản nữa. Do các kiểu dữ liệu biểu diễn số học …
Đọc tiếp Cộng 2 số nguyên lớn có nhiều chữ số

Code C++: Danh sách liên kết vòng đơn

Code C++ cài đặt danh sách liên kết vòng đơn gồm các chức năng sau: Hàm tạo node mới Hàm đếm số lượng node Hàm thêm node vào đầu danh sách Hàm thêm node vào cuối danh sách Hàm in danh sách Và ngay bên dưới đây là code C++ cài đặt danh sách liên …
Đọc tiếp Code C++: Danh sách liên kết vòng đơn

Code C++: Cây tìm kiếm nhị phân

Đoạn code C++ dưới đây sẽ cài đặt cây tìm kiếm nhị phân gồm các chức năng sau: Thêm node vào cây; Xóa node ra khỏi cây; Duyệt cây tiền tự – NLR (Đệ quy); Duyệt cây trung tự – LNR (Đệ quy); Duyệt cây hậu tự – LRN (Đệ quy); Duyệt cây tiền tự …
Đọc tiếp Code C++: Cây tìm kiếm nhị phân

Giáo trình C++

NỘI DUNG GIÁO TRÌNH C++ CHƯƠNG 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LẬP TRÌNH 1. Thuật toán (Algorithm) 1.1. Khái niệm 1.2. Các đặc trưng của thuật toán 1.3. Các công cụ biểu diễn thuật toán 2. Ngôn ngữ lập trình (NNLT) 3. Chương trình (máy tính) 4. Các bước xây dựng chương …
Đọc tiếp Giáo trình C++

Đồ án lập trình hướng đối tượng C++ về Số phức

I. YÊU CẦU: a. Xây dựng số phức có dạng a+bi. Trong đó, phần thực, phần ảo là các số nguyên. 1. Viết phương thức tạo đối tượng số phức từ số nguyên. 2. Viết phương thức tạo đối tượng số phức từ 2 phần thực và ảo cho trước. 3. Viết các toán tử …
Đọc tiếp Đồ án lập trình hướng đối tượng C++ về Số phức

Code 500 bài tập C cho 500 anh em

Nếu anh em đang tìm code bài tập C trong quá trình học tập thì đây, bộ sưu tập lên đến 500 bài cho anh em nghiên cứu. Bộ này gồm: – Phần cơ bản (chứa các thuật toán, cấu trúc dữ liệu thông thường) – Phần cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Code …
Đọc tiếp Code 500 bài tập C cho 500 anh em

Code C cài đặt thuật toán sắp xếp chọn trực tiếp – Selection Sort

//Minh hoa thuat Selection Sort #include<stdio.h> #include<conio.h> int Mang[10]={10,9,8,7,6,5,4,3,2,1}; int X; void SelectionSort(int mang[],int n) { int i,j,tam; for(i=0;i<n;i++) { int min=i; for(j=i+1;j<n;j++) if(mang[j]<mang[min]) min=j; tam=mang[i]; mang[i]=mang[min]; mang[min]=tam; } } void inday(int mang[],int n) { int vt; for(vt=0;vt<n;vt++) printf(“%d “,mang[vt]); } void main() { clrscr(); printf(“Day truoc khi sap xep\n”); inday(Mang,10); SelectionSort(Mang,10); printf(“\nDay sau khi …
Đọc tiếp Code C cài đặt thuật toán sắp xếp chọn trực tiếp – Selection Sort

Code C cài đặt thuật toán tìm kiếm tuyến tính – Linear search

// Tim kiem tuyen tinh (LinearSearch) #include<stdio.h> #include<conio.h> int LinearSearch1(int Day[],int n,int x) { int vitri=0; while(vitri<n&&Day[vitri]!=x) vitri++; if(vitri==n) return -1; else return 1; } int LinearSearch2(int Day[],int n,int x) { int vitri=0; while(vitri<n&&Day[vitri]!=x) vitri++; if(vitri==n) return -1; else return vitri; } int Mang[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; int X; void main() { clrscr(); printf(“Nhap x can tim: “); …
Đọc tiếp Code C cài đặt thuật toán tìm kiếm tuyến tính – Linear search

Code C cài đặt thuật toán sắp xếp bằng cách chèn trực tiếp – Insert sort

//Minh hoa InsertSort chen truc tiep //Minh hoa thuat: InsertSort (Sap xep bang chen truc tiep) int Mang[20]={10,9,8,7,6,5,4,3,2,1}; void InsertSort(int mang[],int n) { int pos,i,x,vt; for(i=1;i<n;i++) { //gan gia tri phan tu thu i se duoc chen vao vi tri pos x=mang[i]; pos=i; //tim vi tri chen x while(pos>0&&x<mang[pos-1]) pos=pos-1; for(vt=i;vt>=pos;vt–) mang[vt]=mang[vt-1]; // chen x …
Đọc tiếp Code C cài đặt thuật toán sắp xếp bằng cách chèn trực tiếp – Insert sort

Code C gộp 2 danh sách tăng thành một danh sách tăng

/* gia su da co 2 danh sach l1 va l2 va 2 ds nay da dc sap xep tang dan. toi chi demo phan tron 2 ds tang nay lai thoi. */ #include <stdio.h> #include <conio.h> typedef int ElementType; struct Node { ElementType Element; Node *Next; }; typedef Node *List; typedef Node *List; typedef …
Đọc tiếp Code C gộp 2 danh sách tăng thành một danh sách tăng