Cài đặt danh sách vòng đơn bằng C# và C++

06/07/2020 Nosomovo 0

Chương trình cài đặt danh sách liên kết vòng, nội dung của nút là số nguyên, chương trình có các chức năng: Thêm một nút: nếu nội dung nhập vào là chẵn thì thêm nút mới vào đầu danh sách, nếu nội dung là lẻ thì thêm nút mới vào

Code C++: Cây nhị phân

26/06/2020 Nosomovo 0

Đang đang cần code C++ cài đặt cây nhị phân thì ngay bên dưới đây là thứ bạn cần nhé. Phần code ngay bên dưới đây gồm các chức năng: Tìm node có key là X Hàm xác định giá trị lớn nhất giữa 2 số Hàm tìm 1 node

Cộng 2 số nguyên lớn có nhiều chữ số

24/06/2020 Nosomovo 0

Trong các ngôn ngữ lập trình nói chung và trong C++ nói riêng, việc tính toán các phép toán dựa trên dữ liệu kiểu số vô cùng đơn giản. Tuy nhiên, khi gặp phải các số có nhiều chữ số thì không còn đơn giản nữa. Do các kiểu dữ

Code C++: Danh sách liên kết vòng đơn

24/06/2020 Nosomovo 0

Code C++ cài đặt danh sách liên kết vòng đơn gồm các chức năng sau: Hàm tạo node mới Hàm đếm số lượng node Hàm thêm node vào đầu danh sách Hàm thêm node vào cuối danh sách Hàm in danh sách Và ngay bên dưới đây là code C++

Code C++: Cây tìm kiếm nhị phân

24/06/2020 Nosomovo 0

Đoạn code C++ dưới đây sẽ cài đặt cây tìm kiếm nhị phân gồm các chức năng sau: Thêm node vào cây; Xóa node ra khỏi cây; Duyệt cây tiền tự – NLR (Đệ quy); Duyệt cây trung tự – LNR (Đệ quy); Duyệt cây hậu tự – LRN (Đệ

Giáo trình C++

29/03/2019 Nosomovo 0

NỘI DUNG GIÁO TRÌNH C++ CHƯƠNG 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LẬP TRÌNH 1. Thuật toán (Algorithm) 1.1. Khái niệm 1.2. Các đặc trưng của thuật toán 1.3. Các công cụ biểu diễn thuật toán 2. Ngôn ngữ lập trình (NNLT) 3. Chương trình (máy tính) 4.

Code 500 bài tập C cho 500 anh em

12/03/2019 Nosomovo 0

Nếu anh em đang tìm code bài tập C trong quá trình học tập thì đây, bộ sưu tập lên đến 500 bài cho anh em nghiên cứu. Bộ này gồm: – Phần cơ bản (chứa các thuật toán, cấu trúc dữ liệu thông thường) – Phần cấu trúc dữ

Không có ảnh

Code C cài đặt thuật toán sắp xếp chọn trực tiếp – Selection Sort

20/11/2017 Nosomovo 0

//Minh hoa thuat Selection Sort #include<stdio.h> #include<conio.h> int Mang[10]={10,9,8,7,6,5,4,3,2,1}; int X; void SelectionSort(int mang[],int n) { int i,j,tam; for(i=0;i<n;i++) { int min=i; for(j=i+1;j<n;j++) if(mang[j]<mang[min]) min=j; tam=mang[i]; mang[i]=mang[min]; mang[min]=tam; } } void inday(int mang[],int n) { int vt; for(vt=0;vt<n;vt++) printf(“%d “,mang[vt]); } void main() { clrscr(); printf(“Day truoc khi sap xep\n”);

Không có ảnh

Code C cài đặt thuật toán tìm kiếm tuyến tính – Linear search

20/11/2017 Nosomovo 0

// Tim kiem tuyen tinh (LinearSearch) #include<stdio.h> #include<conio.h> int LinearSearch1(int Day[],int n,int x) { int vitri=0; while(vitri<n&&Day[vitri]!=x) vitri++; if(vitri==n) return -1; else return 1; } int LinearSearch2(int Day[],int n,int x) { int vitri=0; while(vitri<n&&Day[vitri]!=x) vitri++; if(vitri==n) return -1; else return vitri; } int Mang[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; int X; void main() { clrscr();

Không có ảnh

Code C đổi số hệ cơ số 10 sang các hệ cơ số khác

20/11/2017 Nosomovo 0

/*———————————————- Chuong trinh doi co so he 10 ra co so n bat ky ———————————————–*/ #include <conio.h> #include <stdio.h> typedef int ElementType; struct Node { ElementType Element; Node *Next; }; typedef Node *Stack; typedef Node *Position; void MakeNullStack(Stack S) { S->Next=NULL; } Position Pop(Stack S) { return S->Next; } void

Không có ảnh

Code C minh họa danh sách liên kết sử dụng con trỏ

20/11/2017 Nosomovo 0

/* —————————————————————————– – Su Dung Con Tro / ———————————————– a) nhap ds so nguyen b) Sap xep giam c) Tong cac so nguyen la so 9 phuong d) in ket qua vua tinh e) Sap xep theo phuong phap noi bot f) Tong cac so nguyen to trong danh sach

Không có ảnh

Code cài đặt thuật toán sắp xếp nổi bọt dùng con trỏ – Code Bubble Sort use pointer

20/11/2017 Nosomovo 0

/*————————————————— -Thuat Toan: Bubble Sort (Sap Xep Noi Bot) -Kieu: Pointer (Dung con tro). —————————————————-*/ #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <stdlib.h> #include <dos.h> struct Node { int Value; Node *Next; }; typedef Node *List; typedef Node *Position; // Tao DS Rong void MakeNullList(List L) { L->Next=NULL; } //Nhap DS void

Code cài đặt thuật toán sắp xếp nổi bọt sử dụng mảng – Code Bubble Sort use array

20/11/2017 Nosomovo 0

//Minh hoa thuat BubbleSort (sap xep noi bot) #include<stdio.h> #include<conio.h> int Mang[10]={10,9,8,7,6,5,4,3,2,1}; // ham in day so trong mang voi n phan tu void inday(int mang[],int n) { int vtin; for(vtin=0;vtin<n;vtin++) printf(“%d “,mang[vtin]); } void BubbleSort(int mang[],int n) { int i,j,xtam; for(i=0;i<n;i++) for(j=n-1;j>i;j–) if(mang[j]<mang[j-1]) //neu mang[j]>mang[j-1] thi doi cho {