Giáo trình C++

NỘI DUNG GIÁO TRÌNH C++

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LẬP TRÌNH
1. Thuật toán (Algorithm)
1.1. Khái niệm
1.2. Các đặc trưng của thuật toán
1.3. Các công cụ biểu diễn thuật toán
2. Ngôn ngữ lập trình (NNLT)
3. Chương trình (máy tính)
4. Các bước xây dựng chương trình
5. Câu hỏi và bài tập
CHƯƠNG 2. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA NNLT C/C++
1. Bộ ký tự (character set)
2. Danh hiệu (identifier)
3. Từ khóa (keyword)
4. Chú thích (comment)
5. Các kiểu dữ liệu cơ bản (base type)
5.1. Số nguyên
5.2. Số thực (độ chính xác đơn – 6 chữ số lẻ)
5.3. Số thực (độ chính xác kép – 15 chữ số lẻ)
5.4. Kí tự
6. Hằng (constant)
Một số kí tự đặc biệt:
7. Biến (variable)
8. Biểu thức (expression)
9. Chuyển đổi kiểu (type conversion)
10. Các toán tử (operator)
10.1. Toán tử số học
10.2. Toán tử quan hệ (so sánh)
10.3. Toán tử logic
10.4. Toán tử gán
10.5. Toán tử điều kiện ( ? : )
10.6. Toán tử tăng (++), giảm (––) một đơn vị
Biểu thức có dạng
10.7. Toán tử dịch chuyển số học
10.8. Toán tử thao tác trên từng bít
10.9. Toán tử ép kiểu (đã nói ở trên)
10.10.Toán tử “lấy địa chỉ của” ( & )
10.11.Toán tử sizeof:
11. Độ ưu tiên và trật tự kết hợp các toán tử (precedence and associativity)
12. Câu lệnh (statement, instruction)
13. Xuất / Nhập dữ liệu đơn giản trong C/C++
14. Một vài chương trình C/C++ đơn giản
15. Câu hỏi
16. Bài tập về phép toán và biểu thức
CHƯƠNG 3. CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN (CONTROL STRUCTURES)
1. Cấu trúc rẽ nhánh (if … then … else …)
2. Cấu trúc lựa chọn (switch . . .)
3. Cấu trúc lặp while (…) 69
4. Cấu trúc lặp do … while (…)
5. Cấu trúc lặp for (…)
6. Câu lệnh break 77
7. Câu lệnh continue
8. Câu lệnh goto
9. Câu hỏi
10. Bài tập
10.1. Cấu trúc rẻ nhánh
10.2. Cấu trúc lựa chọn
10.3. Cấu trúc lặp
CHƯƠNG 4. HÀM (FUNCTION)
1. Khái niệm
2. Khai báo và định nghĩa hàm
3. Lệnh return
4. Các dạng hàm
4.1. Hàm không có tham số
4.2. Hàm với nhiều tham số
4.3. Hàm nguyên mẫu (function prototype)
4.4. Tổ chức một chương trình “C/C++” (trên cùng 1 tập tin)
5. Các phương pháp truyền tham số
6. Phạm vi (scope) và cấp lưu trữ (storage class) của các đối tượng
6.1. Phạm vi
6.2. Cấp lưu trữ
7. Cơ chế gọi hàm và bộ nhớ stack
8. Hàm có tham số với giá trị ngầm định (Function with default arguments)
9. Nạp chồng hàm (Function overloading)
10. Một số gợi ý khi thiết kế hàm
11. Một số ví dụ minh họa
12. Câu hỏi
13. Bài tập 131
CHƯƠNG 5. KIỂU MẢNG (ARRAY)
1. Khái niệm 134
2. Khai báo & khởi tạo giá trị các phần tử mảng trong “C/C++”
3. Truy xuất các phần tử của mảng
4. Truyền tham số mảng cho hàm
5. Các thao tác cơ bản trên mảng 1 chiều
5.1. Nhập giá trị cho các phần tử mảng.
5.2. Xuất giá trị các phần tử mảng (ra màn hình)
5.3. Thêm 1 phần tử vào mảng
5.4. Xóa một phần tử ra khỏi mảng
5.5. Tìm kiếm trên mảng
5.6. Sắp xếp mảng
6. Câu hỏi
7. Bài tập
Mảng 1 chiều
Mảng 2 chiều
CHƯƠNG 6. CON TRỎ (POINTER)
1. Khái niệm
2. Khai báo biến con trỏ
3. Truy xuất biến trỏ
4. Số học con trỏ
5. Liên hệ giữa con trỏ và mảng
6. Con trỏ đa cấp
7. Truyền tham số con trỏ cho hàm
8. Mảng các con trỏ
9. Từ khóa const với con trỏ
10. Cấp phát động
11. Con trỏ hàm
12. Con trỏ và chuỗi kí tự
13. Ứng dụng con trỏ
14. Sơ lược về kiểu tham chiếu (Reference) – Chỉ có trong C++
15. Bài tập
CHƯƠNG 7. KIỂU STRUCT
1. Khái niệm
2. Khai báo và truy xuất biến struct trong ‘C’
3. Lệnh typedef
4. Kiểu enum
Khai báo
5. Mảng các struct
6. Con trỏ trỏ đến biến kiểu struct
7. Truyền tham số kiểu struct cho hàm
8. Kiểu union
9. Bài tập
CHƯƠNG 8. File
1. Giới thiệu chung
2. Thao tác trên kiểu file
2.1. Mở File (liên kết kênh nhập/xuất với file đĩa)
2.2. Xử lý File
2.3. Đóng File
2.4. Ví dụ Vào/Ra File định dạng
2.5. Ví dụ Vào/Ra kí tự
2.6. Ví dụ Vào/Ra File nhị phân
3. Bài tập
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giáo trình lập trình C++: Bấm để tải về.

Chia sẻ lên

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi