Đếm ô vuông

CHƯƠNG TRÌNH:

FILE: SQUARE.INP

  Nosomovo  

Xem thêm Đếm ô vuông

Tính tổng các chữ số của một số

   

Xem thêm Tính tổng các chữ số của một số