Đếm ô vuông

CHƯƠNG TRÌNH: program bai3_ovuong; const fi=’SQUARE.INP’; fo=’SQUARE.OUT’; var f:text; a,nga,doc:array[1..1000,1..1000] of integer; i,m,n,d,j:integer; procedure nhap; var i,j:integer; begin assign(f,fi); reset(f); readln(f,m,n); for i:=1 to m do begin for j:=1 to n-1 do read(f,nga[i,j]); readln(f); end; for i:=1 to m-1 do begin for j:=1 to n do read(f,doc[i,j]); readln(f); end; end; begin nhap; d:=0; for i:=1 …
Đọc tiếp Đếm ô vuông

Tính tổng các chữ số của một số

{====================================================== CHO SO NGUYEN N (0<N<2^31), HAY VIET CHUONG TRINH DE TINH TONG CAC CHU SO CUA SO NGUYEN N DU LIEU VAO: DOC TU FILE TONG2.INP KET QUA GHI VAO FILE TONG2.OUT VI DU: ————————— | TONG.INP | TONG.OUT | ————————— | 1234 | 10 | ————————— =======================================================} program tinhtong2; uses crt, sysutils; {sysutils …
Đọc tiếp Tính tổng các chữ số của một số

Tính tổng các số lẻ bình phương

Chương trình tính tổng các số lẻ bình phương với các yêu cầu sau: Chương trình tính tổng sau: S=1+3^2+5^2+…+(2n-1)^2 Dữ liệu đầu vào: Đọc từ file TONG.INP Kết quả là số tự nhiên N trong phạm vi: 0<=N<=10000 Kết quả ghi vào file: TONG.OUT Ví dụ: TONG.INP TONG.OUT 3 35 5 165 Code Pascal {====================================================== …
Đọc tiếp Tính tổng các số lẻ bình phương

Free Pascal – Một IDE lập trình pascal

Free Pascal là phần mềm giúp các bạn học lập trình với ngôn ngữ pascal. Đặc biệt, Free Pascal là phần mềm miễn phí nhé. Free Pascal hỗ trợ nhiều cấu trúc máy tính như Intel x86 (bao gồm 8086), AMD64/x86-64, PowerPC, PowerPC64, SPARC, ARM, AArch64, MIPS và JVM. Ngay bên dưới đây là link …
Đọc tiếp Free Pascal – Một IDE lập trình pascal