Tính tổng các số lẻ bình phương

Chương trình tính tổng các số lẻ bình phương với các yêu cầu sau:

 • Chương trình tính tổng sau: S=1+3^2+5^2+…+(2n-1)^2
 • Dữ liệu đầu vào: Đọc từ file TONG.INP
 • Kết quả là số tự nhiên N trong phạm vi: 0<=N<=10000
 • Kết quả ghi vào file: TONG.OUT

Ví dụ:

TONG.INP TONG.OUT
3 35
5 165

Code Pascal

{======================================================
 CHUONG TRINH TINH TONG SAU: S=1+3^2+5^2+...+(2n-1)^2
 DU LIEU VAO: DOC TU FILE TONG1.INP
 GHI KET QUA LA SO TU NHIEN N VOI 0<N<=100000
 KET QUA GHI VAO FILE TONG1.OUT
 VI DU:
 ---------------------------
 | TONG.INP | TONG.OUT |
 ---------------------------
 |   3   |   35  |
 ---------------------------
 |   5   |   165  |
 ---------------------------
=======================================================}


program tinhtong1;
uses crt;
var N,i:Integer;
var FileInput, FileOutput:String;
var S, Stemp, Max:LongInt; {S: Luu tong, Stemp: Luu gia tri cua so dang tinh, Max: Luu gioi han toi da cua so tong}
var FileReader:text;

begin
   clrscr;
   FileInput:='TONG1.INP'; 
   FileOutput:='TONG1.OUT';
   Max:=100000; {Dat gioi han gia tri toi da}

   {DOC GIA TRI N TU FILE}
   assign(FileReader,FileInput);
   reset(FileReader);
   readln(FileReader,N);
   close(FileReader);

   {THUC HIEN TINH TONG THEO CONG THUC CHO TRUOC}
   for i:=1 to N do
   begin
     Stemp:=S+(2*i-1)*(2*i-1);
     if(Stemp<=Max) then {Neu khong vuot gioi han toi da thi luu ket qua moi vao bien S tu bien Stemp}
     begin
        S:=Stemp;
     end;
   end;

   {GHI KET QUA RA FILE}
   assign(FileReader,FileOutput);
   rewrite(FileReader);
   write(FileReader,S);
   close(FileReader);

   writeln('Da ghi ket qua ra file ',FileOutput);
	 writeln('BAM PHIM BAT KY DE KET THUC!');
   readln();
end.

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO