Tính tổng các số lẻ bình phương

1. Mô tả bài toán:

  • Chương trình tính tổng sau: S=1+3^2+5^2+…+(2n-1)^2
  • Dữ liệu đầu vào: Đọc từ file TONG.INP
  • Kết quả là số tự nhiên N trong phạm vi: 0<=N<=10000
  • Kết quả ghi vào file: TONG.OUT

Ví dụ:

TONG.INP TONG.OUT
3 35
5 165

2. Code

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên