Tính tổng các chữ số của một số

{======================================================
 CHO SO NGUYEN N (0<N<2^31), HAY VIET CHUONG TRINH DE TINH TONG CAC CHU SO CUA SO NGUYEN N
 DU LIEU VAO: DOC TU FILE TONG2.INP
 KET QUA GHI VAO FILE TONG2.OUT
 VI DU:
 ---------------------------
 | TONG.INP | TONG.OUT |
 ---------------------------
 |  1234  |   10  |
 ---------------------------
=======================================================}


program tinhtong2;
uses crt, sysutils; {sysutils de su dung ham StrToInt}
var FileInput, FileOutput:String; {Bien luu ten file lam input va output}
var S:Integer; {Bien luu gia tri cua Tong}
var tempvalue:char; {Khai bao dang char de doc tu ky tu trong file bo vao day}
var FileReader:text;

begin
   clrscr;
   FileInput:='TONG2.INP'; {Dat ten file du lieu dau vao cho bien}
   FileOutput:='TONG2.OUT'; {Dat ten file du lieu dau ra cho bien}

   {DOC TUNG KY TU CUA SO N TU FILE VA THUC HIEN TINH TONG}
   assign(FileReader,FileInput);
   reset(FileReader);
	 while not eof(FileReader) do
	 begin
		read(FileReader,tempvalue); {Doc tung ky tu va luu vao bien tempvalue}
        S:=S+ StrToInt(tempvalue); {Do kieu du lieu doc duoc la char nen dung ham StrToInt chuyen ky tu doc duoc thanh kieu Integer}
	 end;
   close(FileReader);


   {GHI KET QUA RA FILE}
   assign(FileReader,FileOutput);
   rewrite(FileReader);
   write(FileReader,S);
   close(FileReader);

	 {GHI THONG BAO DA CHAY XONG LEN MAN HINH}
   writeln('Da ghi ket qua ra file ',FileOutput);
	 writeln('BAM PHIM BAT KY DE KET THUC!');
   readln();
end.

 

 

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO