Tính tổng các chữ số của một số

   

Xem thêm Tính tổng các chữ số của một số