Tính tổng các chữ số của một số

{====================================================== CHO SO NGUYEN N (0<N<2^31), HAY VIET CHUONG TRINH DE TINH TONG CAC CHU SO CUA SO NGUYEN N DU LIEU VAO: DOC TU FILE TONG2.INP KET QUA GHI VAO FILE TONG2.OUT VI DU: ————————— | TONG.INP | TONG.OUT | ————————— | 1234 | 10 | ————————— =======================================================} program tinhtong2; uses crt, sysutils; {sysutils …
Đọc tiếp Tính tổng các chữ số của một số