Mysql connection string in C#

nosomovo

Xem thêm Mysql connection string in C#

Lấy thời gian hiện tại dạng Timestamp trong mysql – get current timestamp in mysql

Để lấy thời gian hiện tại dạng timestamp ta sử dụng lệnh sql sau đây:

Trong đó: +7 là múi giờ. Ví dụ:

Xem thêm Lấy thời gian hiện tại dạng Timestamp trong mysql – get current timestamp in mysql

Khắc phục lỗi “incompatible with sql_mode=only_full_group_by” khi thực thi query trong mysql

1. Mô tả lỗi Khi ta thực thi lệnh sql có từ khóa “group by” xuất hiện lỗi có dạng như thế này:

2.…

Xem thêm Khắc phục lỗi “incompatible with sql_mode=only_full_group_by” khi thực thi query trong mysql