Sử dụng Index hợp lý để tăng tốc truy vấn Mysql

22/12/2022 Nosomovo 0

Hôm trước, mình có chia sẻ với các bạn bài viết Tối ưu hóa câu truy vấn SQL: Hãy để trật tự điều kiện ở mệnh đề “Where” giúp bạn vấn đề tối ưu để tăng tốc truy vấn. Hôm nay, tiếp tục nội dung tăng tốc truy vấn với việc

Giáo trình lập trình web căn bản

15/02/2019 Nosomovo 0

Giáo trình lập trình web căn bản rất phù hợp với các bạn mới bắt đầu học lập trình web. Nội dung giáo trình gồm 8 phần: Phần 1: HTML Phần 2: XHTML Phần 3: CSS Phần 4: JAVASCRIPTS Phần 5: FORM Phần 6: PHP cơ bản Phần 7: MySql và

Lưu ý khi đặt Username trong Mysql

04/04/2018 Nosomovo 0

Khi các bạn đặt username trong Mysql cần lưu ý không nên đặt username có độ dài hơn 16 ký tự. Nếu dài hơn 16 ký tự thì Mysql sẽ cắt ngang ký tự thứ 16. Tôi đã bị ăn hành khi đặt tên username quá dài trong Mysql. Xin

Không có ảnh

Cài đặt nơi lưu trữ session trong CodeIgniter – CI

06/03/2018 Nosomovo 0

CodeIgniter – Ci hỗ trợ 2 cách lưu trữ session là lưu trữ dạng file và lưu trữ trong databse. 1. Lữu trữ session dạng file: Trong file config.php (application/config/config.php) chúng ta chỉnh như sau: $config[‘sess_driver’] = ‘files’; //Hình thức lữu trữ session $config[‘sess_save_path’] =BASEPATH . ‘cache/sessions/’; //Đường dẫn lưu

Không có ảnh

Mysql connection string in C#

05/03/2018 Nosomovo 0

string Connectionstring = “SERVER=” + m_Server + “; PORT=” + m_Port + “;” + ” DATABASE=” + m_Database + “;” + “UID=” + m_UserName + “;” + “PASSWORD=” + m_PassWord + “; CharSet=utf8; POOLING=TRUE;”; nosomovo

Không có ảnh

How to get sub string in mysql?

11/11/2017 Nosomovo 0

In mysql, to get sub string of the string we use SUBSTRING function. This substring function syntax below: SUBSTRING(string,start_position,length) Example: SUBSTRING(“nosomovo”,3,4) The result of this statement is “somo”. nosomovo  

Định dạng dd/mm/yyyy trong mysql

06/10/2017 Nosomovo 0

Khi thời gian bạn lưu trong csdl của mình là dạng timestamp, như khi hiển thị lên muốn nó có dạng dd/mm/yyyy. và việc này bạn xử lý ngay trong query của mysql chứ không cần đưa lên ngôn ngữ lập trình. Để thực hiện điều này bạn sử dụng hàm FROM_UNIXTIME

Cách đặt lại giá trị sql_mode cho dịch vụ mysql trên Ubuntu

19/09/2017 Nosomovo 0

Để đặt lại giá trị “sql_mode” trong dịch vụ mysql ta chỉnh sửa trong file mysqld.cnf: sudo vi /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf Sau đó thêm dòng bên dưới vào dưới vị trí dòng có nội dung “[mysqld]“: sql_mode = “NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION” Tiếp tục bấm phím “Esc“, bấm tiếp “:wq“, bấm tiếp phím “Enter” để

Cài đặt Mysql trên CentOs

07/09/2017 Nosomovo 0

1. Tổng quan: – Môi trường thực hiện: CentOs 6.6 – Cài đặt Mysql – Đặt mật khẩu cho tài khoản root – Khởi động Mysql cùng hệ thống 2. Cài đặt – Chạy lệnh cài đặt: yum install mysql mysql-server – Sau khi cài xong, chạy lệnh bên dưới