Giáo trình lập trình web căn bản

Giáo trình lập trình web căn bản rất phù hợp với các bạn mới bắt đầu học lập trình web. Nội dung giáo trình gồm 8 phần: Phần 1: HTML Phần 2: XHTML Phần 3: CSS Phần 4: JAVASCRIPTS Phần 5: FORM Phần 6: PHP cơ bản Phần 7: MySql và PHPMyAdmin Phần 8: PHP và …
Đọc tiếp Giáo trình lập trình web căn bản

Lưu ý khi thực hiện phép toán với dữ liệu NULL trong mysql

Đây là một trường hợp mà tôi gặp phải. Khi tôi thực hiện phép toán cộng 2 trường trong mysql trong đó có 1 trường là null. Khi đó kết quả trả về là của phép cộng là null. Bài học rút ra: Trong mysql nếu trong phép toán có một giá trị là null …
Đọc tiếp Lưu ý khi thực hiện phép toán với dữ liệu NULL trong mysql

Vấn đề tìm kiếm chữ “d” và chữ “đ” trong mysql

1. Mô tả vấn đề Trong mysql chúng ta sử dụng từ khóa like để tìm kiếm tương đối đối bằng cách dùng chữ “d” để tìm kiếm chữ “đ” thì không cho kết quả đúng. Ví dụ: dùng từ khóa “dong” để tìm từ “đồng” nhưng không ra kết quả mặc dù trong dữ …
Đọc tiếp Vấn đề tìm kiếm chữ “d” và chữ “đ” trong mysql

Lưu ý khi đặt Username trong Mysql

Khi các bạn đặt username trong Mysql cần lưu ý không nên đặt username có độ dài hơn 16 ký tự. Nếu dài hơn 16 ký tự thì Mysql sẽ cắt ngang ký tự thứ 16. Tôi đã bị ăn hành khi đặt tên username quá dài trong Mysql. Xin chia sẻ kinh nghiệm này …
Đọc tiếp Lưu ý khi đặt Username trong Mysql

Cài đặt nơi lưu trữ session trong CodeIgniter – CI

CodeIgniter – Ci hỗ trợ 2 cách lưu trữ session là lưu trữ dạng file và lưu trữ trong databse. 1. Lữu trữ session dạng file: Trong file config.php (application/config/config.php) chúng ta chỉnh như sau: $config[‘sess_driver’] = ‘files’; //Hình thức lữu trữ session $config[‘sess_save_path’] =BASEPATH . ‘cache/sessions/’; //Đường dẫn lưu session – Chỉ chấp nhận …
Đọc tiếp Cài đặt nơi lưu trữ session trong CodeIgniter – CI

Định dạng dd/mm/yyyy trong mysql

Khi thời gian bạn lưu trong csdl của mình là dạng timestamp, như khi hiển thị lên muốn nó có dạng dd/mm/yyyy. và việc này bạn xử lý ngay trong query của mysql chứ không cần đưa lên ngôn ngữ lập trình. Để thực hiện điều này bạn sử dụng hàm FROM_UNIXTIME với cú pháp như sau: …
Đọc tiếp Định dạng dd/mm/yyyy trong mysql

Tắt kiểm tra khóa khi xóa dữ liệu, xóa bảng trong mysql

Khi chúng ta thực hiện xóa dữ liệu trong bảng hoặc xóa bảng trong mysql thì không xóa được do bị bắt khóa ngoại. Để giải quyết vấn đề này ta tắt chế độ kiểm tra khóa ngoại trước khi thực hiện xóa bảng hoặc xóa dữ liệu. Cách làm như sau: Ta sử dụng …
Đọc tiếp Tắt kiểm tra khóa khi xóa dữ liệu, xóa bảng trong mysql

Lấy thời gian hiện tại dạng Timestamp trong mysql – get current timestamp in mysql

Để lấy thời gian hiện tại dạng timestamp ta sử dụng lệnh sql sau đây: UNIX_TIMESTAMP(UTC_TIMESTAMP()+7); Trong đó: +7 là múi giờ. Ví dụ: select UNIX_TIMESTAMP(UTC_TIMESTAMP()+7) — kết quả trả về có dạng 1506402862 Hy vọng hữu ích với bạn! Nosomovo

Khắc phục lỗi “incompatible with sql_mode=only_full_group_by” khi thực thi query trong mysql

1. Mô tả lỗi Khi ta thực thi lệnh sql có từ khóa “group by” xuất hiện lỗi có dạng như thế này: Expression #5 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column ‘mutuelle_bi.M.etat_bs’ which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi “incompatible with sql_mode=only_full_group_by” khi thực thi query trong mysql