Cài đặt nơi lưu trữ session trong CodeIgniter – CI

CodeIgniter – Ci hỗ trợ 2 cách lưu trữ session là lưu trữ dạng file và lưu trữ trong databse.

1. Lữu trữ session dạng file:

Trong file config.php (application/config/config.php) chúng ta chỉnh như sau:

2. Lưu trữ session vào database:

Trong file config.php (application/config/config.php) chúng ta chỉnh như sau:

Đương nhiên nếu chọn cách lưu trữ này thì cần tạo 1 table để lưu trữ:

Đối với MySQL:

Đối với PostgreSQL:

Tuy nhiên đối với cách này thì có một khuyết điểm là khi lưu trữ nhiều session sẽ dẫn đến thiếu không gian lưu trữ do bị giới hạn theo kiểu dữ liệu khi đó dẫn đến tình trạng mất session đột ngột.

nosomovo

Chia sẻ lên