Giáo trình Lý thuyết đồ họa

27/10/2020 Nosomovo 0

Thông thường, khi nói đến đồ họa máy tính chắc hẳn trong đầu các bạn đều nghĩ ngay đến những cái tên như Photoshop, Corel Draw,… phải không nào? Nhưng với Giáo trình Lý thuyết đồ họa này chúng ta sẽ tìm hiểu các kiến thức cơ bản có thể

Cài đặt danh sách vòng đơn bằng C# và C++

06/07/2020 Nosomovo 0

Chương trình cài đặt danh sách liên kết vòng, nội dung của nút là số nguyên, chương trình có các chức năng: Thêm một nút: nếu nội dung nhập vào là chẵn thì thêm nút mới vào đầu danh sách, nếu nội dung là lẻ thì thêm nút mới vào

Cài đặt danh sách liên kết bằng ngôn ngữ C#

06/07/2020 Nosomovo 0

Phần 1: Cài đặt danh sách liên kết, viết các hàm thực hiện: Tính số lượng các nút của danh sách. Cho thêm con trỏ M trỏ tới một nút có trong danh sách nói trên và một danh sách đơn khác có nút đầu tiên trỏ bởi P. Hãy

Code C++: Cây nhị phân

26/06/2020 Nosomovo 0

Đang đang cần code C++ cài đặt cây nhị phân thì ngay bên dưới đây là thứ bạn cần nhé. Phần code ngay bên dưới đây gồm các chức năng: Tìm node có key là X Hàm xác định giá trị lớn nhất giữa 2 số Hàm tìm 1 node

Cộng 2 số nguyên lớn có nhiều chữ số

24/06/2020 Nosomovo 0

Trong các ngôn ngữ lập trình nói chung và trong C++ nói riêng, việc tính toán các phép toán dựa trên dữ liệu kiểu số vô cùng đơn giản. Tuy nhiên, khi gặp phải các số có nhiều chữ số thì không còn đơn giản nữa. Do các kiểu dữ

Code C++: Danh sách liên kết vòng đơn

24/06/2020 Nosomovo 0

Code C++ cài đặt danh sách liên kết vòng đơn gồm các chức năng sau: Hàm tạo node mới Hàm đếm số lượng node Hàm thêm node vào đầu danh sách Hàm thêm node vào cuối danh sách Hàm in danh sách Và ngay bên dưới đây là code C++

Code C++: Cây tìm kiếm nhị phân

24/06/2020 Nosomovo 0

Đoạn code C++ dưới đây sẽ cài đặt cây tìm kiếm nhị phân gồm các chức năng sau: Thêm node vào cây; Xóa node ra khỏi cây; Duyệt cây tiền tự – NLR (Đệ quy); Duyệt cây trung tự – LNR (Đệ quy); Duyệt cây hậu tự – LRN (Đệ

Đếm ô vuông

09/06/2020 Nosomovo 0

CHƯƠNG TRÌNH: program bai3_ovuong; const fi=’SQUARE.INP’; fo=’SQUARE.OUT’; var f:text; a,nga,doc:array[1..1000,1..1000] of integer; i,m,n,d,j:integer; procedure nhap; var i,j:integer; begin assign(f,fi); reset(f); readln(f,m,n); for i:=1 to m do begin for j:=1 to n-1 do read(f,nga[i,j]); readln(f); end; for i:=1 to m-1 do begin for j:=1 to n do read(f,doc[i,j]); readln(f); end; end;

Tính tổng các chữ số của một số

09/06/2020 Nosomovo 0

{====================================================== CHO SO NGUYEN N (0<N<2^31), HAY VIET CHUONG TRINH DE TINH TONG CAC CHU SO CUA SO NGUYEN N DU LIEU VAO: DOC TU FILE TONG2.INP KET QUA GHI VAO FILE TONG2.OUT VI DU: ————————— | TONG.INP | TONG.OUT | ————————— | 1234 | 10 | ————————— =======================================================} program

Tính tổng các số lẻ bình phương

06/06/2020 Nosomovo 0

Chương trình tính tổng các số lẻ bình phương với các yêu cầu sau: Chương trình tính tổng sau: S=1+3^2+5^2+…+(2n-1)^2 Dữ liệu đầu vào: Đọc từ file TONG.INP Kết quả là số tự nhiên N trong phạm vi: 0<=N<=10000 Kết quả ghi vào file: TONG.OUT Ví dụ: TONG.INP TONG.OUT 3 35

Không có ảnh

Code C cài đặt thuật toán sắp xếp chọn trực tiếp – Selection Sort

20/11/2017 Nosomovo 0

//Minh hoa thuat Selection Sort #include<stdio.h> #include<conio.h> int Mang[10]={10,9,8,7,6,5,4,3,2,1}; int X; void SelectionSort(int mang[],int n) { int i,j,tam; for(i=0;i<n;i++) { int min=i; for(j=i+1;j<n;j++) if(mang[j]<mang[min]) min=j; tam=mang[i]; mang[i]=mang[min]; mang[min]=tam; } } void inday(int mang[],int n) { int vt; for(vt=0;vt<n;vt++) printf(“%d “,mang[vt]); } void main() { clrscr(); printf(“Day truoc khi sap xep\n”);

Không có ảnh

Code C cài đặt thuật toán tìm kiếm tuyến tính – Linear search

20/11/2017 Nosomovo 0

// Tim kiem tuyen tinh (LinearSearch) #include<stdio.h> #include<conio.h> int LinearSearch1(int Day[],int n,int x) { int vitri=0; while(vitri<n&&Day[vitri]!=x) vitri++; if(vitri==n) return -1; else return 1; } int LinearSearch2(int Day[],int n,int x) { int vitri=0; while(vitri<n&&Day[vitri]!=x) vitri++; if(vitri==n) return -1; else return vitri; } int Mang[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; int X; void main() { clrscr();

Không có ảnh

Code C đổi số hệ cơ số 10 sang các hệ cơ số khác

20/11/2017 Nosomovo 0

/*———————————————- Chuong trinh doi co so he 10 ra co so n bat ky ———————————————–*/ #include <conio.h> #include <stdio.h> typedef int ElementType; struct Node { ElementType Element; Node *Next; }; typedef Node *Stack; typedef Node *Position; void MakeNullStack(Stack S) { S->Next=NULL; } Position Pop(Stack S) { return S->Next; } void

Không có ảnh

Code cài đặt thuật toán sắp xếp nổi bọt dùng con trỏ – Code Bubble Sort use pointer

20/11/2017 Nosomovo 0

/*————————————————— -Thuat Toan: Bubble Sort (Sap Xep Noi Bot) -Kieu: Pointer (Dung con tro). —————————————————-*/ #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <stdlib.h> #include <dos.h> struct Node { int Value; Node *Next; }; typedef Node *List; typedef Node *Position; // Tao DS Rong void MakeNullList(List L) { L->Next=NULL; } //Nhap DS void

Code cài đặt thuật toán sắp xếp nổi bọt sử dụng mảng – Code Bubble Sort use array

20/11/2017 Nosomovo 0

//Minh hoa thuat BubbleSort (sap xep noi bot) #include<stdio.h> #include<conio.h> int Mang[10]={10,9,8,7,6,5,4,3,2,1}; // ham in day so trong mang voi n phan tu void inday(int mang[],int n) { int vtin; for(vtin=0;vtin<n;vtin++) printf(“%d “,mang[vtin]); } void BubbleSort(int mang[],int n) { int i,j,xtam; for(i=0;i<n;i++) for(j=n-1;j>i;j–) if(mang[j]<mang[j-1]) //neu mang[j]>mang[j-1] thi doi cho {