Giáo trình Lý thuyết đồ họa

Thông thường, khi nói đến đồ họa máy tính chắc hẳn trong đầu các bạn đều nghĩ ngay đến những cái tên như Photoshop, Corel Draw,… phải không nào? Nhưng với Giáo trình Lý thuyết đồ họa này chúng ta sẽ tìm hiểu các kiến thức cơ bản có thể nói là cơ bản nhất …
Đọc tiếp Giáo trình Lý thuyết đồ họa

Cài đặt danh sách vòng đơn bằng C# và C++

Chương trình cài đặt danh sách liên kết vòng, nội dung của nút là số nguyên, chương trình có các chức năng: Thêm một nút: nếu nội dung nhập vào là chẵn thì thêm nút mới vào đầu danh sách, nếu nội dung là lẻ thì thêm nút mới vào cuối danh sách.  Duyệt danh …
Đọc tiếp Cài đặt danh sách vòng đơn bằng C# và C++

Cài đặt danh sách liên kết bằng ngôn ngữ C#

Phần 1: Cài đặt danh sách liên kết, viết các hàm thực hiện: Tính số lượng các nút của danh sách. Cho thêm con trỏ M trỏ tới một nút có trong danh sách nói trên và một danh sách đơn khác có nút đầu tiên trỏ bởi P. Hãy chèn danh sách P này …
Đọc tiếp Cài đặt danh sách liên kết bằng ngôn ngữ C#

Cộng 2 số nguyên lớn có nhiều chữ số

Trong các ngôn ngữ lập trình nói chung và trong C++ nói riêng, việc tính toán các phép toán dựa trên dữ liệu kiểu số vô cùng đơn giản. Tuy nhiên, khi gặp phải các số có nhiều chữ số thì không còn đơn giản nữa. Do các kiểu dữ liệu biểu diễn số học …
Đọc tiếp Cộng 2 số nguyên lớn có nhiều chữ số

Code C++: Danh sách liên kết vòng đơn

Code C++ cài đặt danh sách liên kết vòng đơn gồm các chức năng sau: Hàm tạo node mới Hàm đếm số lượng node Hàm thêm node vào đầu danh sách Hàm thêm node vào cuối danh sách Hàm in danh sách Và ngay bên dưới đây là code C++ cài đặt danh sách liên …
Đọc tiếp Code C++: Danh sách liên kết vòng đơn

Code C++: Cây tìm kiếm nhị phân

Đoạn code C++ dưới đây sẽ cài đặt cây tìm kiếm nhị phân gồm các chức năng sau: Thêm node vào cây; Xóa node ra khỏi cây; Duyệt cây tiền tự – NLR (Đệ quy); Duyệt cây trung tự – LNR (Đệ quy); Duyệt cây hậu tự – LRN (Đệ quy); Duyệt cây tiền tự …
Đọc tiếp Code C++: Cây tìm kiếm nhị phân

Đếm ô vuông

CHƯƠNG TRÌNH: program bai3_ovuong; const fi=’SQUARE.INP’; fo=’SQUARE.OUT’; var f:text; a,nga,doc:array[1..1000,1..1000] of integer; i,m,n,d,j:integer; procedure nhap; var i,j:integer; begin assign(f,fi); reset(f); readln(f,m,n); for i:=1 to m do begin for j:=1 to n-1 do read(f,nga[i,j]); readln(f); end; for i:=1 to m-1 do begin for j:=1 to n do read(f,doc[i,j]); readln(f); end; end; begin nhap; d:=0; for i:=1 …
Đọc tiếp Đếm ô vuông

Tính tổng các chữ số của một số

{====================================================== CHO SO NGUYEN N (0<N<2^31), HAY VIET CHUONG TRINH DE TINH TONG CAC CHU SO CUA SO NGUYEN N DU LIEU VAO: DOC TU FILE TONG2.INP KET QUA GHI VAO FILE TONG2.OUT VI DU: ————————— | TONG.INP | TONG.OUT | ————————— | 1234 | 10 | ————————— =======================================================} program tinhtong2; uses crt, sysutils; {sysutils …
Đọc tiếp Tính tổng các chữ số của một số

Tính tổng các số lẻ bình phương

Chương trình tính tổng các số lẻ bình phương với các yêu cầu sau: Chương trình tính tổng sau: S=1+3^2+5^2+…+(2n-1)^2 Dữ liệu đầu vào: Đọc từ file TONG.INP Kết quả là số tự nhiên N trong phạm vi: 0<=N<=10000 Kết quả ghi vào file: TONG.OUT Ví dụ: TONG.INP TONG.OUT 3 35 5 165 Code Pascal {====================================================== …
Đọc tiếp Tính tổng các số lẻ bình phương

Sách cấu trúc dữ liệu và giải thuật [TS. Đinh Mạnh Tường]

LỜI NÓI ĐẦU Sách này trình bày các cấu trúc dữ liệu (CTDL) và thuật toán. Các kiến thức về CTDL và thuật toán đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo cử nhân tin học. Sách này đựơc hình thành trên cơ sở các bài giảng về CTDL và thuật toán mà tôi …
Đọc tiếp Sách cấu trúc dữ liệu và giải thuật [TS. Đinh Mạnh Tường]

Ứng dụng luật kết hợp tư vấn lựa chọn môn học

Chia sẻ với các bạn quy trình ứng dụng luật kết hợp (Association rule) để tư vấn sinh viên lựa chọn môn học (môn tự chọn). Đây chỉ là cái nhìn thoáng qua thui nhé: Hy vọng hữu ích với bạn! Nosomovo