Cài đặt danh sách vòng đơn bằng C#

Phần 1: Yêu cầu

Viết chương trình có cài đặt danh sách liên kết vòng, nội dung của nút là số nguyên, chương trình có các chức năng:

  • Thêm một nút: nếu nội dung nhập vào là chẵn thì thêm nút mới vào đầu danh sách, nếu nội dung là lẻ thì thêm nút mới vào cuối danh sách.
  •  Duyệt danh sách.

Phần 2: Code C#

Phần 3: Code C++

 

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên