Loại bỏ những phần tử trùng nhau đối với mảng đa chiều trong php

Bạn có mảng đa chiều (mảng 2, 3, 4, … n chiều) và bạn muốn loại bỏ các phần tử trùng (lặp lại)? Để loại…

Xem thêm Loại bỏ những phần tử trùng nhau đối với mảng đa chiều trong php

Khắc phục lỗi “ERR_RESPONSE_HEADERS_MULTIPLE_CONTENT_DISPOSITION” khi trả file về trình duyệt

1. Mô tả lỗi Khi bạn thực hiện nhả (trả) file về cho trình duyệt tải về bằng cách send header trong php có dạng…

Xem thêm Khắc phục lỗi “ERR_RESPONSE_HEADERS_MULTIPLE_CONTENT_DISPOSITION” khi trả file về trình duyệt

Khắc phục lỗi “PHP Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to CI_Exceptions::show_exception() must be an instance of Exception, instance of ParseError given” trong Codeigniter (ci)

1. Tình trạng lỗi Tôi sử dụng Codeigniter và xuất hiện lỗi sau. “PHP Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to CI_Exceptions::show_exception() must be…

Xem thêm Khắc phục lỗi “PHP Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to CI_Exceptions::show_exception() must be an instance of Exception, instance of ParseError given” trong Codeigniter (ci)

Code php lấy IP thực – Get real IP in php

Để lấy địa chỉ IP thực của client truy cập chúng ta sử dụng đoạn hàm get_real_ip bên dưới nhé:

Nosomovo

Xem thêm Code php lấy IP thực – Get real IP in php