Loại bỏ những phần tử trùng nhau đối với mảng đa chiều trong php

Bạn có mảng đa chiều (mảng 2, 3, 4, … n chiều) và bạn muốn loại bỏ các phần tử trùng (lặp lại)?

Để loại bỏ các phần tử trùng nhau trong mảng nhiều chiều bạn có thể sử dụng đoạn code sau:

Trong đó: biến $arr là mảng đa chiều bạn cần loại bỏ các phần tử trùng.

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên