Loại bỏ những phần tử trùng nhau đối với mảng đa chiều trong php

Bạn có mảng đa chiều (mảng 2, 3, 4, … n chiều) và bạn muốn loại bỏ các phần tử trùng (lặp lại)? Để loại…

Xem thêm Loại bỏ những phần tử trùng nhau đối với mảng đa chiều trong php