Code javascript định dạng số có dấu phân cách hàng nghìn và dấu phẩy thập phân

Trong javascript, nếu bạn cần định dạng phân cách hàng nghìn bằng dấu chấm và dấu phẩy cho dấu phân cách thập phân của một…

Xem thêm Code javascript định dạng số có dấu phân cách hàng nghìn và dấu phẩy thập phân

Loại bỏ những phần tử trùng nhau đối với mảng đa chiều trong php

Bạn có mảng đa chiều (mảng 2, 3, 4, … n chiều) và bạn muốn loại bỏ các phần tử trùng (lặp lại)? Để loại…

Xem thêm Loại bỏ những phần tử trùng nhau đối với mảng đa chiều trong php