Hướng dẫn active phần mềm Star UML

1. Cài đặt Node.js

– Tải file cài đặt Node.js tại https://nodejs.org/

– Chạy file tải về để cài đặt. Cứ yesnextagree cho đến khi có nút Finish cho mình bấm thì bấm vô đó là đã cài đặt xong Node.js.

2. Tiến hành active

2.1. Cài thư viện asar

– Mở cmd lên với quyền administrator

– Ở cửa sổ cmd thực hiện lệnh cài đặt asar như sau:

npm install -g asar

– Đợi việc cài thư viện asar hoàn thành nhé.

2.2. Tiến hành active StarUML

– Sử dụng cmd đã mở chạy tiếp 3 lệnh sau:

cd C:\Program Files\StarUML\resources
asar extract app.asar app
notepad app\src\engine\license-manager.js
Hình 1

– Sau đó, của sổ notepad hiện lên như hình 2

Hình 2. File license-manager.js

– Tìm đến đoạn hàm “checkLicenseValidity ()” và thay thế như đoạn code dưới đây:

checkLicenseValidity () {
  this.validate().then(() => {
   setStatus(this, true)
  }, () => {
   setStatus(this, true)
   //UnregisteredDialog.showDialog()
  })
 }

– Lưu file lại.

Đến đây việc active StarUML đã hoàn tất.

Chúc bạn thành công!

Nosomovo

 

 

Chia sẻ lên