Cài đặt SSH trên Ubuntu Server

Để thực hiện cài đặt dịch vụ SSH trên Ubuntu server chúng ta thực hiện các lệnh như sau:

Sau khi cài đặt xong,…

Xem thêm Cài đặt SSH trên Ubuntu Server

Tập lệnh gỡ bỏ hoàn toàn MongoDB trên Ubuntu

Để gỡ bỏ hoàn toàn MongoDB trên hệ điều hành Ubuntu chúng ta sử dụng tập lệnh gồm 4 dòng như sau:

Hy vọng…

Xem thêm Tập lệnh gỡ bỏ hoàn toàn MongoDB trên Ubuntu

Cài đặt thư viện gd trên Ubuntu – Install php gd libaries on Ubuntu

Để cài đặt thư viện gd cho php trên Ubuntu ta thực hiện các lệnh:

Hy vọng hữu ích với bạn! Nosomovo Facebook Notice…

Xem thêm Cài đặt thư viện gd trên Ubuntu – Install php gd libaries on Ubuntu

Khắc phục lỗi “incompatible with sql_mode=only_full_group_by” khi thực thi query trong mysql

1. Mô tả lỗi Khi ta thực thi lệnh sql có từ khóa “group by” xuất hiện lỗi có dạng như thế này:

2.…

Xem thêm Khắc phục lỗi “incompatible with sql_mode=only_full_group_by” khi thực thi query trong mysql