Reboot command in Ubuntu

Để khởi động lại hệ điều hành linux chúng ta sử dụng lệnh reboot để làm điều này. Lệnh này có cú pháp đơn giản sau:

Trong đó:

sudo: là chạy lệnh reboot với quyền Super Admin. sudo – Super admin do.

reboot: Là lệnh khởi động lại hệ điều hành.

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên

Trả lời