Reboot command in Ubuntu

Để khởi động lại hệ điều hành linux chúng ta sử dụng lệnh reboot để làm điều này. Lệnh này có cú pháp đơn giản sau: sudo reboot Trong đó: sudo: là chạy lệnh reboot với quyền Super Admin. sudo – Super admin do. reboot: Là lệnh khởi động lại hệ điều hành. Hy vọng …
Đọc tiếp Reboot command in Ubuntu