Cách đặt lại giá trị sql_mode cho dịch vụ mysql trên Ubuntu

Để đặt lại giá trị “sql_mode” trong dịch vụ mysql ta chỉnh sửa trong file mysqld.cnf:

sudo vi /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

Sau đó thêm dòng bên dưới vào dưới vị trí dòng có nội dung “[mysqld]“:

sql_mode = "NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"

Tiếp tục bấm phím “Esc“, bấm tiếp “:wq“, bấm tiếp phím “Enter” để lưu nội dung file lại.

Tiếp tục chạy lệnh khởi động lại dịch vụ mysql bên dưới:

sudo service mysql restart

nosomovo

 

 

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO