Cách đặt lại giá trị sql_mode cho dịch vụ mysql trên Ubuntu

Để đặt lại giá trị “sql_mode” trong dịch vụ mysql ta chỉnh sửa trong file mysqld.cnf:

Sau đó thêm dòng bên dưới vào dưới vị trí dòng có nội dung “[mysqld]“:

Tiếp tục bấm phím “Esc“, bấm tiếp “:wq“, bấm tiếp phím “Enter” để lưu nội dung file lại.

Tiếp tục chạy lệnh khởi động lại dịch vụ mysql bên dưới:

nosomovo

 

 

Chia sẻ lên