Khắc phục lỗi “incompatible with sql_mode=only_full_group_by” khi thực thi query trong mysql

1. Mô tả lỗi Khi ta thực thi lệnh sql có từ khóa “group by” xuất hiện lỗi có dạng như thế này:

2.…

Xem thêm Khắc phục lỗi “incompatible with sql_mode=only_full_group_by” khi thực thi query trong mysql