Khắc phục lỗi “incompatible with sql_mode=only_full_group_by” khi thực thi query trong mysql

1. Mô tả lỗi Khi ta thực thi lệnh sql có từ khóa “group by” xuất hiện lỗi có dạng như thế này: Expression #5 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column ‘mutuelle_bi.M.etat_bs’ which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi “incompatible with sql_mode=only_full_group_by” khi thực thi query trong mysql

Cách đặt lại giá trị sql_mode cho dịch vụ mysql trên Ubuntu

Để đặt lại giá trị “sql_mode” trong dịch vụ mysql ta chỉnh sửa trong file mysqld.cnf: sudo vi /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf Sau đó thêm dòng bên dưới vào dưới vị trí dòng có nội dung “[mysqld]“: sql_mode = “NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION” Tiếp tục bấm phím “Esc“, bấm tiếp “:wq“, bấm tiếp phím “Enter” để lưu nội dung file lại. …
Đọc tiếp Cách đặt lại giá trị sql_mode cho dịch vụ mysql trên Ubuntu