Cách đặt lại giá trị sql_mode cho dịch vụ mysql trên Ubuntu

19/09/2017 Nosomovo 0

Để đặt lại giá trị “sql_mode” trong dịch vụ mysql ta chỉnh sửa trong file mysqld.cnf: sudo vi /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf Sau đó thêm dòng bên dưới vào dưới vị trí dòng có nội dung “[mysqld]“: sql_mode = “NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION” Tiếp tục bấm phím “Esc“, bấm tiếp “:wq“, bấm tiếp phím “Enter” để