Thay đổi owner/group cho tất cả file và thư mục con trong ubuntu

Bạn muốn thực hiện thay đổi OWNERGROUP cho tất cả các file và thư mục trong ubuntu. Nhưng chưa biết cách thực hiện thế nào. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn thực hiện điều này với lệnh CHOWN.

Cú pháp lệnh chown như sau:

Trong đó:

  • chown: là tên lệnh
  • OPTION:
  • OWNER: Sẽ chứa giá trị do bạn đặt
  • GROUP: Sẽ chứa giá trị do bạn đặt
  • FILE or DIRRECTORY: Là tên file hoặc thư mục bạn cần đặt lại OWNERGROUP

Để có thể đặt lại OWNERGROUP cho tất cả file và thư mục con bạn sử dụng OPTION-R nhé. Để hiểu rõ hơn, bạn xem ví dụ sau:

Trong đó:

  • chown: là tên lệnh
  • OPTION: -R
  • OWNER: 1001
  • GROUP: 1001
  • FILE or DIRRECTORY: thumuccuatoi

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên