Thay đổi owner/group cho tất cả file và thư mục con trong ubuntu

Bạn muốn thực hiện thay đổi OWNER và GROUP cho tất cả các file và thư mục trong ubuntu. Nhưng chưa biết cách thực hiện thế nào. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn thực hiện điều này với lệnh CHOWN. Cú pháp lệnh chown như sau: chown [OPTION] [OWNER][:[GROUP]] FILE or DIRRECTORY Trong đó: …
Đọc tiếp Thay đổi owner/group cho tất cả file và thư mục con trong ubuntu