Loại bỏ những phần tử trùng nhau đối với mảng đa chiều trong php

Bạn muốn loại bỏ các phần tử trùng (lặp lại) trong mảng đa chiều (mảng 2, 3, 4, … n chiều) nhưng chưa biết cách thực hiện? Để loại bỏ các phần tử trùng nhau trong mảng nhiều chiều bạn có thể sử dụng đoạn code sau: Trong đó: biến $arr là mảng đa chiều …
Đọc tiếp Loại bỏ những phần tử trùng nhau đối với mảng đa chiều trong php