Loại bỏ những phần tử trùng nhau đối với mảng đa chiều trong php

Bạn muốn loại bỏ các phần tử trùng (lặp lại) trong mảng đa chiều (mảng 2, 3, 4, … n chiều) nhưng chưa biết cách…

Xem thêm Loại bỏ những phần tử trùng nhau đối với mảng đa chiều trong php