Dấu 3 chấm (…) trong php có ý nghĩa gì?

Trong php, đôi lúc chúng ta bắt gặp dấu 3 chấm (…) trước các biến vậy nó có ý nghĩa gì?

Chắc hẳn nhiều bạn sẽ không khỏi bân khuân khi lần đầu gặp gỡ nó. Thực ra, dấu 3 chấm này có cùng ý nghĩa với trong ngôn ngữ tự nhiên là “v.v…” như ngôn ngữ tự nhiên chúng ta sử dụng hàng ngày.

Dấu 3 chấm được người ta sử dụng để khai báo đối số cho hàm trong trường hợp không xác định được số lượng đối số của hàm. Hay nói cách khác, số đối số của hàm không cố định người ta sẽ sử dụng dấu 3 chấm (...) trước các biến.

Để hiểu rõ hơn việc sử dụng cùng ý nghĩa của dấu 3 chấm, mời bạn xem ví dụ dưới đây.

– Tôi khai báo một hàm (function) có tên là congtong để thực hiện tính tổng các số được truyền vào hàm như sau:

function congtong(...$cacchuso)
{
	$arr_Cacchuso=$cacchuso;
	$tong=0;
	foreach($arr_Cacchuso as $so)
	{
		$tong+=$so;
	}
	return $tong;
}

– Dấu 3 chấm ở đoạn code trên được đặt trước tên biến làm tham số của hàm. Việc này cho phép hàm này nhận nhiều tham số khi sử dụng. Lúc này, biến $cacchuso là kiểu array (mảng). Còn các giá trị truyền vào là các phần tử của mảng. Thứ tự các phần tử chính là thứ tự truyền của các đối số khi sử dụng hàm nhé!

Với việc khai báo hàm như trên, bạn có thể sử dụng hàm đó với số lượng đối số khác nhau như sau:

congtong(sothu1); 
//hoặc
congtong(sothu1, sothu2); 
//hoặc
congtong(sothu1, sothu2, sothu3);
//hoặc
congtong(sothu1, sothu2, sothu3, sothu4);
//đều được

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

 

Chia sẻ lên

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi