Send mail with SMTP Gmail Server in Codeginter (ci)

Để có thể sử dụng gmail để gửi mail bằng code thì bạn phải bật chế độ cho phép ứng dụng kém an toàn trước cái đã.

Sau đây là đoạn code Ci mẫu giúp các bạn thực hiện gửi mail bằng tài khoản gmail ví dụ:

//Cấu hình
$config['protocol'] = 'smtp'; //Giao thức máy chủ mail
$config['smtp_host'] = 'ssl://smtp.gmail.com'; //Địa chỉ host máy chủ mail
$config['smtp_user'] = 'nosomovo@gmail.com'; //Địa chỉ Gmail sử dụng để gửi mail
$config['smtp_pass'] = 'password_cua_mail_nosomovo'; //Mật khẩu của gmail gửi
$config['smtp_port'] = '465'; //SMPT PORT
$config['smtp_timeout'] = '5';
$config['mailtype'] = 'html';
$config['charset'] = 'utf-8';

//Thực hiện gửi
$this->load->library('email',$config);
$this->email->set_newline("\r\n");
$this->email->from('nosomovo@gmail.com', 'Tên người gửi');
$this->email->to('Dia_chi_email_nhan','Tên người nhận');
$this->email->subject('GHI NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ MAIL Ở ĐÂY');
$body='GHI NỘI DUNG CỦA MAIL Ở ĐÂY';
$this->email->message($body);
$this->email->send();

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nội dung liên quan gợi ý cho bạn: Code C# send mail with Gmail SMTP server

Nosomovo

 

Chia sẻ lên

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi