Code C# send mail with Gmail SMTP server

Bạn đang cần code C# thực hiện gửi mail với giao thức smpt của gmail?

Để thực hiện gửi mail bằng gmail trong C# chúng ta sử dụng thư viện Mail và thực hiện gửi bằng đoạn code minh họa bên dưới:

1. Thư viện sử dụng

using System.Net;
using System.Net.Mail;

2. Code gửi mail

MailAddress myemail = new MailAddress("nosomovo_sender@gmail.com", "Sender Name");
MailAddress mail_to = new MailAddress("nosomovo_reciver@gmail.com", "Receiver Name");

string password = "password_cua_email";

SmtpClient client_smtp = new SmtpClient("smtp.gmail.com", 587);
client_smtp.EnableSsl = true;
client_smtp.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network;
client_smtp.UseDefaultCredentials = false;
client_smtp.Credentials = new NetworkCredential(myemail.Address, password);

MailMessage message = new MailMessage(myemail, mail_to);
message.Subject = "TEST SEND MAIL FROM C# APP";
message.Body = "THIS IS TEST CONTENT";

try
{
	client_smtp.Send(message);
	lb_messages.Text = "Đã gửi thành công!";
}
catch (Exception ex)
{
	lb_messages.Text=ex.ToString();
}

3. Source code

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nội dung liên quan gợi ý cho bạn: Send mail with SMTP Gmail Server in Codeginter (ci)

Nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO