Code C# send mail with Gmail SMTP server

Bạn đang cần code C# thực hiện gửi mail với giao thức smpt của gmail?

Để thực hiện gửi mail bằng gmail trong C# chúng ta sử dụng thư viện Mail và thực hiện gửi bằng đoạn code minh họa bên dưới:

1. Thư viện sử dụng

2. Code gửi mail

3. Source code

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nội dung liên quan gợi ý cho bạn: Send mail with SMTP Gmail Server in Codeginter (ci)

Nosomovo

Chia sẻ lên