Code C# send mail with Gmail SMTP server

Bạn đang cần code C# thực hiện gửi mail với giao thức smpt của gmail? Để thực hiện gửi mail bằng gmail trong C# chúng ta sử dụng thư viện Mail và thực hiện gửi bằng đoạn code minh họa bên dưới: 1. Thư viện sử dụng using System.Net; using System.Net.Mail; 2. Code gửi mail …
Đọc tiếp Code C# send mail with Gmail SMTP server