Khắc phục lỗi khi sử dụng giao thức smtp của gmail để thực hiện gửi mail

1. Mô tả lỗi Dạo trước, tôi có chia sẻ bài viết Send mail with SMTP Gmail Server in Codeginter (ci) và bài viết Code C# send mail with Gmail SMTP server để thực hiện gửi mail từ các ứng dụng. Cả 2 cách trên, đều sử dụng tài khoản gmail (gmail id và password) để thực …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi khi sử dụng giao thức smtp của gmail để thực hiện gửi mail

Code C# send mail with Gmail SMTP server

Bạn đang cần code C# thực hiện gửi mail với giao thức smpt của gmail? Để thực hiện gửi mail bằng gmail trong C# chúng ta sử dụng thư viện Mail và thực hiện gửi bằng đoạn code minh họa bên dưới: 1. Thư viện sử dụng using System.Net; using System.Net.Mail; 2. Code gửi mail …
Đọc tiếp Code C# send mail with Gmail SMTP server