Code php kiểm tra trạng thái mod_rewrite

Để kiểm tra mod_rewrite được bật hay chưa có rất nhiều cách. Trong đó, bạn có thể tự kiểm tra xem mod_rewrite được bật hay chưa bằng code php. Để kiểm tra điều này, chúng ta có thể sử dụng code php sau đây:

if (strpos(shell_exec('/usr/local/apache/bin/apachectl -l'), 'mod_rewrite') !== false) 
	echo "mod_rewrite Đã được bật";
else 
	echo "mod_rewrite Chưa được bật";

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên