Khắc phục lỗi 419 – Khi sử dụng ajax post dữ liệu trong laravel

1. Mô tả vấn đề
Khi sử dụng  $.ajax  để thực hiện post dữ liệu về controller laravel xử lý thì nhận được lỗi “419 (unknow status)” như hình bên dưới.
Hình 1. Mô tả lỗi 419 (unknown status)
2. Cách khắc phục
Để khắc phục lỗi này, tôi đã thêm _token: “{{ csrf_token() }} vào phần data của hàm ajax như sau:

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên