Khắc phục lỗi 419 – Khi sử dụng ajax post dữ liệu trong laravel

1. Mô tả vấn đề Khi sử dụng $.ajax  để thực hiện post dữ liệu về controller laravel xử lý thì nhận được lỗi “419 (unknow status)” như hình bên dưới. 2. Cách khắc phục Để khắc phục lỗi này, tôi đã thêm _token: “{{ csrf_token() }} vào phần data của hàm ajax như sau: $.ajax({ type: “POST”, url: …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi 419 – Khi sử dụng ajax post dữ liệu trong laravel