Khắc phục lỗi 419 – Khi sử dụng ajax post dữ liệu trong laravel

1. Mô tả vấn đề Khi sử dụng $.ajax  để thực hiện post dữ liệu về controller laravel xử lý thì nhận được lỗi “419 (unknow status)” như hình bên dưới. 2. Cách khắc phục Để khắc phục lỗi này, tôi đã thêm _token: “{{ csrf_token() }} vào phần data của hàm ajax như sau: $.ajax({ type: “POST”, url: …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi 419 – Khi sử dụng ajax post dữ liệu trong laravel

Lưu ý khi sử dụng hàm ajax jquery

Ví dụ đoạn code javascript sau được chạy ở website có địa chỉ là url1: $.ajax({ method: “POST”, url: “url2”, //url xử lý truy xuất data: { name: “Nosomovo”, location: “Việt Nam” } }) Chú ý là url1 và url2 là 2 địa chỉ trỏ đến 2 source web khác nhau, chạy độc lập nhau. Vấn đề xảy ra là khi …
Đọc tiếp Lưu ý khi sử dụng hàm ajax jquery