Save base64 as JPG image file

Bạn có mã base64 của bức ảnh và muốn save nó thành file ảnh jpg nhưng chưa biết làm thế nào?

Đừng lo lắng hàm base64_to_jpeg dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện điều này dễ dàng:

Trong đó:

  • $base64_string: là mã base64 của bức ảnh.
  • $output_file: là tên file ảnh bạn cần xuất ra.

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên

One Reply to “Save base64 as JPG image file”

Trả lời