Save base64 as JPG image file

Bạn có mã base64 của bức ảnh và muốn save nó thành file ảnh jpg nhưng chưa biết làm thế nào? Đừng lo lắng hàm base64_to_jpeg dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện điều này dễ dàng: function base64_to_jpeg($base64_string, $output_file) { $ifp = fopen( $output_file, ‘wb’ ); // split the string on commas // $data[ 0 …
Đọc tiếp Save base64 as JPG image file

Code Check base64 in php

Bạn có đoạn mã có vẻ là base64. Nhưng bạn không chắc chắn rằng nó có thực sự là base64 hay không? Hãy sử dụng đoạn mã php ngay dưới đây để kiểm tra nhé. function isBase64($str) { if ( base64_encode(base64_decode($str, true)) === $str) { return true; } else { return false; } } Hy …
Đọc tiếp Code Check base64 in php

Generate Key Hash for Facebook Android Platform – Tạo Key Hash cho Android platform trên ứng dụng Facebook

Để tạo Key Hash cho ứng dụng Android trên facebook chúng ta thực hiện như sau: Bước 1: Tải Openssl về máy, chọn phiên bản phù hợp và tải tại đây. Bước 2: Giải nén Openssl vừa tải vào ổ C:. và đổi tên thư mục gọn lại là openssl (để tiện sử dụng). Bước 3: …
Đọc tiếp Generate Key Hash for Facebook Android Platform – Tạo Key Hash cho Android platform trên ứng dụng Facebook