Save base64 as JPG image file

Bạn có mã base64 của bức ảnh và muốn save nó thành file ảnh jpg nhưng chưa biết làm thế nào? Đừng lo lắng hàm base64_to_jpeg dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện điều này dễ dàng: function base64_to_jpeg($base64_string, $output_file) { $ifp = fopen( $output_file, ‘wb’ ); // split the string on commas // $data[ 0 …
Đọc tiếp Save base64 as JPG image file