Code C cài đặt thuật toán sắp xếp bằng cách chèn trực tiếp – Insert sort

//Minh hoa InsertSort chen truc tiep
//Minh hoa thuat: InsertSort (Sap xep bang chen truc tiep)
int Mang[20]={10,9,8,7,6,5,4,3,2,1};
void InsertSort(int mang[],int n)
{ 
	int pos,i,x,vt;
	for(i=1;i<n;i++)
	{
		//gan gia tri phan tu thu i se duoc chen vao vi tri pos
		x=mang[i];
		pos=i;
		//tim vi tri chen x
		while(pos>0&&x<mang[pos-1])
		pos=pos-1;
		for(vt=i;vt>=pos;vt--)
		mang[vt]=mang[vt-1];
		// chen x vao vi tri pos
		mang[pos]=x;
	}
}
void inday(int mang[],int n)
{
	int j;
	for(j=0;j<n;j++)
	printf("%d ",mang[j]);
}
void main()
{
	clrscr();
	printf("Day truoc khi sap xep\n");
	inday(Mang,10);
	printf("\nDay sau khi sap xep\n");
	InsertSort(Mang,10);
	inday(Mang,10);
	getch();
}

 

nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO