Code C cài đặt thuật toán sắp xếp bằng cách chèn trực tiếp – Insert sort

//Minh hoa InsertSort chen truc tiep //Minh hoa thuat: InsertSort (Sap xep bang chen truc tiep) int Mang[20]={10,9,8,7,6,5,4,3,2,1}; void InsertSort(int mang[],int n) { int pos,i,x,vt; for(i=1;i<n;i++) { //gan gia tri phan tu thu i se duoc chen vao vi tri pos x=mang[i]; pos=i; //tim vi tri chen x while(pos>0&&x<mang[pos-1]) pos=pos-1; for(vt=i;vt>=pos;vt–) mang[vt]=mang[vt-1]; // chen x …
Đọc tiếp Code C cài đặt thuật toán sắp xếp bằng cách chèn trực tiếp – Insert sort